Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om et nytt prosjektet som vil gi fylkeskommunen muligheter til å delta i forskning og utvikling av forskjellige metoder innen drift og vedlikehold av fylkesveier. Sammen med Statens vegvesen, Nye Veier AS, Universitetet i Agder og bransjen vil fylkeskommunen ha mulighet til danne et samarbeidsutvalg/fagutvalg innen drift og vedlikehold. Hovedutvalget mener det er viktig å videreutvikle samarbeidet med veieierne og Universitetet i Agder.

Høsten 2018 startet Universitet i Agder v/fakultetet for teknologifag og fylkeskommunen diskusjon og møteserier om utvikling av drift og vedlikehold av veier. Statens vegvesen, Aust – Agder fylkeskommune og Nye Veier AS ble invitert til samarbeid.  Siden er leverandører og aktuelle konsulenter koblet på.

Universitet i Agder har fire doktorgradsstipendiater tilsluttet prosjektet: Hovedoppgaven deres er å analysere produktene, tolke resultatene og dokumentere det hele. I tillegg har UiA knyttet prosjektet opp mot noen av sine nasjonale samarbeidsprosjekter og internasjonale prosjekter (universitetet i Bologna i Italia og det teknologiske instituttet i Lausanne i Sveits).  Videre har samhandlingen resultert i et stort viktig prosjekt NFR med navn MEERC. More Efficient and Environmental friendly Road Construction med et budsjett på cirka 40 millioner kroner. Dette bygger på de samme fagområdene som prosjektet på UiA. Sju PhD kandidater jobber i prosjektet.

UiA og Statens vegvesen er sammen med fylkeskommunen blitt enige om at det kunne være hensiktsmessig å stille veigrunn til disposisjon for bransjen og UiA.  Fylkesrådmannen mener at fylkesvei 3936 i Finsland i Songdalen kommune, på strekningen fra Helland til Koland kan stilles til disposisjon for UiA og bransjen. Vegstrekningen er på om lag 4,4 kilometer og er prioritert i Handlingsprogrammet under post 9 "Asfalt på grus".  Etter at forsøksprosjektene er gjennomført vil veien bli asfaltert. 

Det vil bli utført en rekke forarbeider på veistrekningen.  For å få kunnskap om blant annet grunnforhold og oppbygging av veien vil det bli benyttet GeoRadar. Kunnskap om grunnforholdene er viktig for at en senere skal kunne vurdere effekt av ulike metoder.   

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. oktober 2019 | Skriv ut siden