Fylkesutvalget bevilget i går 485 000 kroner til Norwegian Smart Care Cluster til etablering av en avdeling i Agder. Smart Care Cluster, som er etablert i Stavanger-regionen, er en klyngesatsing som går på verdiskaping i næringslivet innenfor helseteknologi. Avdelingen i Agder vil i tett samarbeid med Digin og I4Helse kunne være en katalysator for både lokalt og nasjonalt næringsliv inn i regionen. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 290 000 kroner til satsingen. Fylkesutvalget besluttet at en mulig videreføring av støtte bør bli vurdert i forbindelse med økonomiplan for Agder fylkeskommune 2020-2023.

Norge og andre vestlige land står overfor store utfordringer, blant annet knyttet til eldrebølgen. For å løse denne utfordringen er det nødvendig med en høy grad av innovasjon og digitalisering av helsesektoren. Dette skaper et mulighetsrom for oppbygging av en ny helsenæring i Norge. Helse- og velferdsteknologi er et felt som er preget av høy teknologisk innovasjonsgrad med et potensial for vekst gjennom å utvikle nye produkter og tjenester. 

Det har skjedd mange spennende initiativ innen helse- og velferdsteknologi på Agder de senere årene. Siden 2012 har det pågått et samarbeid mellom aktører fra forskningsinstitusjoner, private og offentlige miljøer som ønsker å utløse Agders potensial for å utvikle og ta i bruk nye e-helseløsninger. På denne bakgrunn er e-helsealliansen etablert. Det er en strategisk drivkraft for utvikling av regionen innenfor helse- og velferdsteknologi. Målet er at Agder skal være i forkant når det gjelder innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor gjennom satsning på ehelse. E-helsealliansen består av representanter fra Aust-Agder fylkeskommune, Sørlandet Sykehus, Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved UiA, Egde Consulting, IKT-klyngen Digin og KS Agder. 

Universitet i Agder har hatt en økt satsing på helse- og velferdsteknologi, hvorav I4Helse er en av de største satsingene. I4Helse vil invitere både næringsliv, forskere, frivillig sektor og offentlig helsetjenester inn i satsingen og konkrete utviklingsprosjekter. 

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et Arena-prosjekt i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge med mer enn 120 bedrifter og 45 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Klyngen har sitt utspring i Stavangerregionen, men har medlemmer fra hele landet og også internasjonalt. 

NSCC har i flere år samarbeidet godt med IKT-klyngen DIGIN og Universitet i Agder. En ønsker nå å videreutvikle samarbeidet og nærværet i Agder ved å etablere en avdeling i Agder, lokalisert i I4Helse sine lokaler på UiA. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2019 | Skriv ut siden