Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand hadde i 2017 en omsetning på 27,4 millioner kroner, noe som er en økning på en million kroner fra året før. Den høye omsetning de siste to årene skyldes store fartøyvernprosjekter og økte tilskudd fra Riksantikvaren. Betydelige summer er gått med til istandsetting og vedlikehold av anlegget, men disse er dekket av tilskudd fra Riksantikvaren og påvirker derfor ikke verftets økonomi. Dette fremgår i årsmeldingen for senteret for i fjor som hovedutvalg for kultur og utdanning har behandlet.

De totale driftskostnadene var på 27,4 millioner kroner. Det vil si 2,4 millioner kroner høyere enn året før. Driftsregnskapet viser et underskudd på 44 267 kroner. Dette skyldes delvis tap av inntekter på grunn av at tørrdokka var overfylt med vann i tre uker. Dette hindret inndokking av fartøyer, noe som igjen stoppet innbringende arbeider i form av reparasjoner. Underskuddet har også sammenheng med avskriving av et udekket krav på et fartøy BDF istandsatte i 2015.

Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter (BDF) ble opprettet i 1990 og ble nasjonalt fartøyvernsenter i 1996. Stiftelsens formål er å bevare tørrdokken med bygninger og tekniske innretninger som et kulturminne, drive anlegget som veteranskipsverft og være et senter for verfts- og skipsbyggingstradisjoner.

 Høsten 2018 varslet Riksantikvaren oppstart av fredning av Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter.

Fylkeskommunen er medstifter av BDF og gir et årlig tilskudd til driften sammen med Riksantikvaren og Kristiansand kommune. Årsrapporten omtaler administrative forhold, økonomistyring samt de mest sentrale virksomhetsområder: fartøyvern, formidling og bygningsvern.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2018 | Skriv ut siden