Stokkeland bru på fylkesvei 456 i Søgne er en eldre énfelts kjørebru uten tilrettelegging for myke trafikanter. Brua har i tillegg vedlikeholds-utfordringer som har gjort det ønskelig å bygge ny bru etter moderne standard, inkludert mulighet for tilrettelegging for myke trafikanter. Etter at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i 2015 vedtok å bygge ny bro er det foretatt omfattende undersøkelser som har fastslått at det er store utfordringer knyttet til ustabil grunn og behov for erosjonssikring på stedet. Det var også nødvendig å se på en alternativ brutrasé, da den opprinnelige planen kom i konflikt med mange fornminner. Hovedutvalget besluttet i går at det skal arbeides videre med realisering av ny bru over Søgneelva og gjennomføre en omfattende erosjonssikring som er kostnadsberegnet til om lag 30 millioner kroner.

Hovedutvalget forutsetter at Søgne kommune søker statlige myndigheter om støtte til brusikring og at fylkeskommunen bidrar til å finansiere resten av arbeidet.

Uavhengig av fremdrift på selve bruprosjektet er det nødvendig å gjøre et omfattende arbeid med erosjonssikring av området for å sikre eksisterende veg og områdene rundt vegen. Før erosjonssikringen kan starte må det gjøres et omfattende arkeologisk registreringsarbeid.

Hovedutvalget ber fylkeskommunens administrasjon om å gjøre grove overslag på alternative trasèer for eksempel langs gamle Årosvei.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer