Stokkeland bru på fylkesvei 456 i Søgne er en eldre énfelts kjørebru uten tilrettelegging for myke trafikanter. Brua har i tillegg vedlikeholds-utfordringer som har gjort det ønskelig å bygge ny bru etter moderne standard, inkludert mulighet for tilrettelegging for myke trafikanter. Etter at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i 2015 vedtok å bygge ny bro er det foretatt omfattende undersøkelser som har fastslått at det er store utfordringer knyttet til ustabil grunn og behov for erosjonssikring på stedet. Det var også nødvendig å se på en alternativ brutrasé, da den opprinnelige planen kom i konflikt med mange fornminner. Hovedutvalget besluttet i går at det skal arbeides videre med realisering av ny bru over Søgneelva og gjennomføre en omfattende erosjonssikring som er kostnadsberegnet til om lag 30 millioner kroner.

Hovedutvalget forutsetter at Søgne kommune søker statlige myndigheter om støtte til brusikring og at fylkeskommunen bidrar til å finansiere resten av arbeidet.

Uavhengig av fremdrift på selve bruprosjektet er det nødvendig å gjøre et omfattende arbeid med erosjonssikring av området for å sikre eksisterende veg og områdene rundt vegen. Før erosjonssikringen kan starte må det gjøres et omfattende arkeologisk registreringsarbeid.

Hovedutvalget ber fylkeskommunens administrasjon om å gjøre grove overslag på alternative trasèer for eksempel langs gamle Årosvei.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Trafikklysskilt
  av jto, 28.01.19

  Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

  Les mer