Fylkestinget godkjente i dag fylkeskommunens driftsregnskap for 2018. Vest-Agder fylkeskommune fikk i fjor et regnskapsmessig overskudd på 110,4 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert og god budsjettdisiplin i fylkeskommunens enheter. Netto driftsresultat for Vest-Agder fylkeskommune i 2018 ble 139,7 millioner kroner. Dette utgjør 4,5 prosent av brutto driftsinntekter og ligger dermed over landsgjennomsnittet, som ble 3,8 prosent.

Forskjellen mellom det regnskapsmessige overskuddet og netto driftsresultat, er avsetninger til for eksempel bundne fond og premieavvik på pensjoner samt overføringer til investeringsregnskapet.

Fylkestinget fulgte opp et forslag fra fylkesutvalget om at fylkeskommunen vil bevilge to millioner kroner i bidrag til opprustningen av Audnedal stasjon. Det forutsettes at Audnedal kommune bidrar med samme beløp og at BaneNor dekker resten av kostnadene, anslått til cirka. 9,5 millioner kroner.

Videre økte fylkestinget rammen for å utarbeide Vest-Agder fylkeskommunes historieskrift med 300 000 kroner. Totalt er det dermed avsatt 500 000 kroner til prosjektet..

Fylkestinget avsatte 30 millioner kroner av årsresultatet til investeringer i skolebruksplanen i 2019.

Det ble også besluttet opprettet et disposisjonsfond for museumsbygg på til sammen 131 millioner kroner av midlene på bufferfond og pensjonsfond.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2019 | Skriv ut siden