Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde i dag på dagsorden en sak om prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Hovedutvalget går, mot stemmene fra Fremskrittspartiets representanter, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal slutte seg til at det for en fremtidig bymiljøavtale blir etablert et bomsystem i kristiansandsregionen basert på flere konkrete tiltak. Saken vil fremover bli behandlet i aktuelle politiske organer i fylkeskommunen. Fylkestinget foretar sluttbehandlingen 13. desember.

I prinsippvedtaket legges det opp til samlet fra 12 til 15 bompunkter hvorav fem allerede er i drift. Kartet under skal brukes som utgangspunkt for endelig plassering. Dette inkluderer også en vurdering av et bompunkt ved IKEA. Det siste må gjøres i dialog med Lillesand kommune.

Bompunktforslag I Bymiljavtalen

Videre er det lagt opp til en økning av dagens satser på 50 prosent. Ordningen med tidsdifferensierte satser videreføres. Det samme gjelder timesregelen. Det vil bli en rabattordning på 20 prosent for lette kjøretøy. Videre settes et månedstak på 60 passeringer. Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønsker en dette vurdert så tidlig som mulig.

Fylkeskommunene og Kristiansand kommune vil tilbakeføre merverdiavgifts-kompensasjon til finansiering av porteføljen. Vest Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune slutter seg til at det blir startet forhandlinger basert på de forutsetninger som man har enes om. Den fremforhandlede avtalen skal endelig til politisk behandling i alle kommuner i kristiansandsregionen og begge fylkeskommunene.

Porteføljeforslagene er dynamiske og vil kunne bli endret etter hvert som avklaringene kommer på plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.

ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Grøvan
  av jto, 20.04.17

  Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

  Les mer
 • Hovedutvalgsleder Saudland
  av jto, 19.04.17

  Hovedutvalgsleder Saudland lanserer Vest-Agder som mulig døråpner for mer fremtidsrettet regional samferdselspolitikk

  Les mer
 • Bussanlegg Dalane
  av heka14, 19.04.17

  Første spadetak for nytt bussanlegg på Dalane

  Les mer