Fylkespolitikerne i både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt at de sammen skal arbeide for at uthavnene på Sørlandet får status som verdensarv. Fylkestinget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal forlenge prosjektstillingen knyttet til prosjektet med ett år, til 31. desember 2019, forutsatt at Aust-Agder fylkeskommune fatter likelydende vedtak.

Agders historiske uthavner er særegne og godt bevarte kulturmiljø av internasjonal betydning. Det er en regional prioritert oppgave gjennom Regionplan Agder 2020 å styrke vernet og kunnskapen om uthavnene.

Fylkestingene i Agder har vedtatt en felles strategien knyttet til Uthavner i verdensklasse. De har også gått sammen om et felles prosjekt og deltagelse i Interregprosjektet Hericoast.  I strategien er følgende målsetning for prosjektet definert: Regionen skal etablere et utviklingsorientert og tverrvitenskapelig samarbeid om forvaltning, formidling og utvikling i Agders uthavner og legge til rette for en dynamisk og bærekraftig håndtering av endringer i Agders uthavner. Videre trekkes det frem at arbeidet i prosjektet skal ha høy faglig kvalitet, og kunne brukes som grunnlag for en potensiell søknad om verdensarvstatus (UNESCO).

Prosjektet er nå inne i en fase med mange pågående prosesser og planlagte tiltak knyttet til bevaring, kompetanseheving, verdiskapning og forskning.  For å kunne følge opp de pågående prosessene på en god måte og arbeide videre med målene i strategien foreslår fylkesrådmannen at prosjektet Uthavner i verdensklasse forlenges med ett år.

Fra 2020 vil Agder fylkeskommune vurdere om arbeidsoppgavene og koordineringsansvaret knyttet til uthavner, skal bli lagt til en fast stilling relatert til kulturarv og regional utvikling. Behovet for en slik stilling kan også bli knyttet til overføring av oppgaver fra Riksantikvaren og nasjonale føringer gjennom regionreformen, der fylkeskommunene skal ta et større ansvar i regionale og tverrsektorielle utviklingsprosesser. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2018 | Skriv ut siden