En revidert " Regional plan for Kristiansandsregionen, 2019 – 2050 (ATP-planen)" er nå til behandling i de politiske organene i fylkeskommunen. Når fylkestinget i Vest Agder får den på dagsorden 17. desember er det lagt opp til at det vil bli anbefalt at det påtroppende fylkestinget i Agder vedtar planforslaget. Onsdag behandlet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø planforslaget. Hovedutvalget gikk inn for at planforslaget vedtas.

Målsettingen med revideringen har først og fremst vært å få en revidert plan som legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Fokus har vært å legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet. Saken berører alle kommunene i Kristiansandsregionen.

Det er tre hovedfokus for revisjonen: areal, parkering og samfunnssikkerhet og beredskap.

Areal:

 Den totale arealreserven er vurdert opp mot SSB's indeks for befolkningsutvikling. Det viser seg at regionen har tilstrekkelige arealreserver i perioden. Utfra dette legges det ikke inn nye områder hverken til bolig eller næring. Tre områder tas ut av planen: • "Birkenes nord" (bolig) i Birkenes kommune • "Slåttekjenn" (næring) i Birkenes kommune • "Venneslaheia øst" (bolig) i Vennesla kommune

Planforslaget flytter fokus fra kollektivakser til kollektivknutepunkter (fra "båndby" til "perler på en snor"). Kollektivknutepunktene bør styrkes og utbygging bør i større grad fokuseres dit. 

 Tangvall og Nodeland er lagt inn som bydelssentre i nye Kristiansand kommune. 

Parkering:

Det er foreslått en regional parkeringsnorm for kommunene i Kristiansandsregionen. Det er foreslått en struktur som kommunene skal bruke i form av en tabell som skal angi maks antall parkeringsplasser for ulike typer bebyggelse. Denne tabellen må tilpasses og vedtas av hver enkelt kommune. Hovedgrepet er at det skal angis maksimalt antall parkeringsplasser pr bygningstype og ikke minimum, slik det er i gjeldende plan. For sykkelparkering gjøres det motsatt – at det angis minimum antall parkeringsplasser til sykkel. Det skal også angis minimum antall ladeplasser for bil og sykkel.

Hovedregelen for sentrumsområdene er at størstedelen av parkeringsplassene skal ligge under bakkenivå.

Samfunnssikkerhet og beredskap:

Klimaendringene gjør at man må ha fokus på hvor man tillater bygging. Ekstremvær gjør at områder som ligger utsatt til ikke bør bygges ut. Alle kommunene og fylkeskommunen må ha fokus på denne problemstillingen i sin planlegging. NVE oppdaterer jevnlig kart som viser flom og rasfare med tilhørende aktsomhetssoner. 

Ekstremvær kan i enkelte tilfeller medføre at veier og infrastruktur blir skadet eller satt ut av spill. I slike tilfeller vil man måtte prioritere kollektivtrafikken på bekostning av privatbilismen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2019 | Skriv ut siden