Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold, eller LIM-planen som den benevnes, har blitt fulgt opp i tråd med vedtak om prioriteringer i handlingsprogrammet for 2018. Oppfølging av planen skjer både gjennom særskilte satsinger, og ved å integrere LIM-perspektiver i fylkeskommunens ordinære arbeid. Slik sammenfatter fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen sin oppsummering til fylkesutvalget, som tirsdag ble orientert om status for planen.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold ble vedtatt i desember 2014. Samtidig ble det vedtatt et handlingsprogram for perioden 2015-2019. Det har blitt fattet vedtak i egne saker om prioriteringer i handlingsprogrammet for 2017 og 2018, og det har blitt avsatt egne ressurser til oppfølging av planen.

 I 2017 ble de to fylkeskommunene på Agder utfordret til å lede en helhetlig og langsiktig levekårssatsing for Agder. Med den kunnskapen fylkeskommunene har om sammenhengene mellom levekår og likestilling, blir gjennomføringen av LIM-planen integrert i den helhetlige levekårssatsingen i regionen, og mange av tiltakene i det nye Veikart for bedre levekår hentes fra oppfølging av LIM-planen. 

Likestilling, inkludering og mangfold er et gjennomgående perspektiv i utkast til Regionplan Agder 2030. Det har også en tydelig plass i Kompetansestrategi Agder 2030. På denne måten sikrer man bedre koordinering og sammenheng i fylkeskommunenes samlede innsats på feltet.

Handlingsprogram for LIM-planen løper ut 2019. Det vil bli foretatt en vurdering av hvordan planen vil bli fulgt opp videre i løpet av 2019. Oppfølgingen må ses i sammenheng med Regionplan Agder 2030 og andre relevante satsinger, som Veikart for bedre levekår.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2019 | Skriv ut siden