Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Planen har fem hovedsatsingsområder:

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
Verdiskaping og bærekraft
Utdanning og kompetanse
Transport og kommunikasjon
Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:

Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
Klima og miljø

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i juni nye Regionplan Agder 2030 som erstatter gjeldende Regionplan Agder 2020. Planen kan lastes ned i både høy og lav oppløsning fra menyen til høyre.

Regionplan Agder 2030 er et resultat av en omfattende involveringsprosess med fem tematiske arbeidsgrupper, prosjektgrupper, styrings- og referansegrupper, innspillseminarer og dialogmøter med alle kommunene på Agder og ulike regionale aktører. 

Last ned planen i lav oppløsning.

Last ned planen i høy oppløsning.

Arbeidet med handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 er i gang. Handlingsprogrammet legges frem til behandling i det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune våren 2020. Oppfølgingen av regionplanen har imidlertid begynt allerede ved at Klimaveikart Agder og Veikart for bedre levekår er tatt i bruk, i tillegg til at mål og satsingsområder i den nye regionplanen legges til grunn i budsjettarbeidet for Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2019 | Skriv ut siden