Det er i dag unike veinummer innenfor hvert enkelt fylke, noe som betyr at samme fylkesveinummer kan finnes i mange fylker. For å kunne gi riktig informasjon om veiruter etter 1. januar 2020, og hente ut informasjon og rapportere status på veier innenfor nye fylkesgrenser, er det nødvendig å endre på en del veinummer. Eksempelvis finner vi fylkesvei 1 i alle fylker unntatt Oslo, Østfold og Vestfold. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går hvordan justeringene skal gjennomføres.

Veinummeret er en viktig veireferanse, og benyttes både som publikumsinformasjon om veiruter, oppslagsnøkkel i Nasjonal veidatabank og som rapporteringsnøkkel. De ulike riksveiene har i dag unike nummer på landsbasis. Fylkesveiene har ikke unike nummer på landsbasis, men kun innenfor hvert fylke fordi fylkesnummeret er en del av veireferansen. Det er imidlertid lite hensiktsmessig med et klassifiseringssystem som innebærer at fylkesveier kan bytte veinummer når de passerer fylkesgrensene, og at samme fylkesveinummer kan gå igjen i flere fylker uten at veistrekningene henger logisk sammen. Spesielt uhensiktsmessig blir dette når fylker slås sammen som nå i regionreformen.

Ny veinummerering av riks- og fylkesveier i Norge basert på følgende prinsipper:  
-Veinummer for europa-, riks- og fylkesveier skal være unike på landsbasis. Det vi si at ett veinummer kun skal brukes for én veirute. 
-Veirutene skal være uavhengig av administrative grenser. Vei som krysser en fylkesgrenser skal ha et sammenhengende veinummer. 
-Riksveier og de viktigste fylkesveiene (dagens primære fylkesveier, i hovedsak det gamle riksveinettet) skal ha veinummer mellom 1 og 999. 
-Resten av fylkesveinettet skal ha veinummer større enn 1000. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer