Agder har et unikt globalt konkurransefortrinn med sitt store kraftoverskudd. Det er krevende å posisjonere seg i et internasjonalt marked. Det blir derfor anbefalt at Agder etablerer Invest in Agder sammen med Innovasjon Norge. Denne funksjonen skal bidra til å utvikle produkter som kan selge Agder som etableringssted til internasjonale investorer. Fylkesutvalget støttet tirsdag initiativet og bevilget 900 000 kroner i 2017 til arbeidet. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 600 000 kroner. Videre bevilgninger til prosjektet vil bli innarbeides i Regional utviklingsplan Agder fra 2018.

I 2015/16 gjennomførte fylkeskommunene prosjektet «Grønn Datasenter Strategi». Det ble anbefalt å skape et helhetlig miljø for etablering av grønn datasenterklynge og videreutvikling og nyetableringer av annen kraftkrevende industri. Det ble også anbefalt å etablere et Invest in Agder for markedsføring av Agder som etableringssted

Godt bakgrunnsarbeid

I arbeidet med et Invest in Agder er det gjennomført et omfattende informasjonsarbeid mot næringslivsaktører og organisasjoner. Prosjektet har leid inn en rådgiver som har erfaring fra tilsvarende prosesser i Luleåregionen i Sverige og med konkrete, internasjonale etableringer. De gode resultatene fra Invest in- arbeid i Sverige og Danmark har gitt grunnlag for arbeidet som er gjennomført i prosessene med Invest in Agder.

De regionene som klarer å omstille sitt næringsliv til en bærekraftig produksjon vil ha store muligheter fremover. Digitaliseringen vil effektivisere mange eksisterende arbeidsprosesser, men også gi mulighet for helt nye produkter og tjenester. 

Store muligheter

Agder vil i 2020 ha et kraftoverskudd som tilsvarer halvparten av overskuddet i hele Norge. Dette gir Agder en unik posisjon i forhold til ny grønn vekst. Klyngene sin sterke industrikompetanse og UIA sin kompetanse innenfor IKT gir også et godt utgangspunkt for utvikling knyttet til digitalisering. For å utnytte Agders sterke posisjon, er det viktig å ta del i det globale markedet. Suksesser i våre naboland viser at det er viktig å ta utgangspunkt i globale fortrinn. Regionen må stå sammen om langsiktige satsinger og det må etableres et godt samarbeid med nasjonale nivåer.

Det store kraftoverskuddet gjør Agder spesielt godt posisjonert i forhold til det grønne skiftet og markedet som vil utvikles i sammenheng med dette. Det er allerede vedtatt at det skal satses på utvikling av klyngene, ny kraftforedlende industri, grønne datasentre og kraftutveksling. Agder bør bygge merkevare knyttet til sine unike fortrinn og vedtatte satsingsområder. 

 Elecric city Agder

«Electric city Agder» kan være et merkenavn som passer godt for den posisjonen Agder kan ta. Begrepet tar utgangspunkt i at Agder kan kalle seg verdens største fornybare kraftknutepunkt, og at regionen kan bruke denne posisjonen til å identifisere seg som stedet hvor vi lager fremtidens klimasamfunn bygd på fornybar kraft.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2017 | Skriv ut siden