Ved lokalvalget 9. september gjennomføres nye informasjonstiltak. Det skal sendes ut SMS til alle velgerne og velgere med innvandrerbakgrunn får brev med informasjon om valget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at det skal sendes ut SMS med påminnelse om valget til alle stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. I tillegg skal det sendes brev med oppfordring om å benytte stemmeretten til stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn.

Det er Valgdirektoratet som skal stå for utsendelsen, og de vil i samråd med departementet utarbeide det nærmere innholdet.

Ved kommunestyrevalget i 2015 ble det gjennomført eksperiment hvor det uken før valget  ble sendt ut SMS til et tilfeldig utvalgt på over 135 000 velgere. SMS'en inneholdt en oppfordring om å bruke stemmeretten. De som ikke fikk meldingen var kontrollgruppe. Effekten av tiltaket viste seg å være positiv. Det ble prosentvis større valgdeltakelse blant dem som fikk meldingen sammenlignet med den som ikke fikk melding. Effekten ble særlig betydelig blant yngre velgere og velgere med innvandrerbakgrunn. Begge gruppene av velgere har i utgangspunktet lav valgdeltakelse.

Det ble også gjennomført et eksperiment med å sende ut brev til et tilfeldig utvalg av velgere med innvandrerbakgrunn. Grunnen til at denne gruppen ble valgt, er at velgere med innvandrerbakgrunn i utgangspunkt har en langt lavere valgdeltakelse enn velgere uten.  Eksperimentet med brev viste seg å særlig stor effekt blant innvandrervelgerne som fikk stemmerett for første gang i 2015. 

De positive resultatene fra eksperimentet i 2015 gjør at departementet setter i verk tiltaket i full skala ved årets valg.

 

Kilde: Kommunalnytt

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. april 2019 | Skriv ut siden