For rundt et år siden ble det født et nytt og fremtidsrettet initiativ i landsdelen. Flere aktører gikk sammen om å få etablert Blått Kompetansesenter Sør som en samarbeidsarena for det nye marine Agder. Forskningssjef Jan Atle Knutsen fra Flødevigen forskningsstasjon og prosjektleder Liv Birkeland fra Lister Nyskaping fikk svært positiv respons blant representantene i fylkestingene fra de to agderfylkene på en samling i Kristiansand i går.

-Et hovedbudskap fra de to var viktigheten av å innse at fremtiden ligger i havet. De var klare på at dyrking av havet vil være en forutsetning for å kunne gjennomføre en bærekraftig omstilling og få til en vellykket fremtidig matproduksjon. For å få dette til på Sørlandet pekte de på at det er mange muligheter i landsdelen. Det å få til en kobling mellom næring og forskning vil være en nøkkelfaktor. Innen begge disse arenaene er det sterke innovative miljøer hvor det allerede er på plass gode samarbeidsrelasjoner. Det finnes mange dyktige og engasjerte ansatte. Et mål er også å utvide fokuset mot et nordiske samarbeid.

Liv Birkeland opplyste at det i Lister pågår en satsing innen marin næringsvirksomhet. Det arbeides med å få til en klynge av aktuelle næringsaktører. Jan Atle Knutsen informerte om at en rekke kunnskaps- og kompetansevirksomheter nå er på banen og engasjert i marine utviklingstiltak.

Blått Kompetansesenter Sør sin visjon er at Sørlandet skal være den fremste regionen i Norge på bærekraftig vekst i kystsonen. Her baserer en seg på tre "bein"- bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping og sysselsetting samt at en skal være fremst på kunnskap, undervisning og forskning.

Det er nå etablert en prosjektgruppe som utarbeider en plan for faglig innhold og organisering av kompetansesenteret. Planen vil bli presentert i midten av mars. Deretter vil det bli opprettet en styringsgruppe og iverksatt en arbeidsplan.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2019 | Skriv ut siden