Fylkeskommunene er invitert til å være selvstendige høringsinstanser til utredningen om ny fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Blant målene for regionaliseringen er å etablere elleve regioner med elleve regionkontorer innen 1. januar 2020. Vest-Agder fylkesutvalg støttet tirsdag forslaget om å la Aust-Agder og Vest-Agder utgjøre en ny region i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV og ber om at Arendal bli lokaliseringssted for regionkontoret.

Fylkesutvalget uttrykker at manglende sammenfall mellom fylkesinndelingen og statens regionale inndeling skaper utfordringer for samhandling og samordning av innsats som bygger opp om samfunnsutviklingen i en region. Etter fylkesutvalgets vurdering er det dermed uheldig at man foreslår en regioninndeling som ikke fullt ut sammenfaller med avtalen mellom flertallspartiene i Stortinget om nye folkevalgte regioner.

Videre peker fylkesutvalget på at valg av lokalisering av statlige etater bør bidra til å understøtte en balansert sysselsettings- og kompetansesituasjon i regionene. Fylkesutvalget viser til at fylkestingenes sammenfallende vedtak om å etablere en ny region Agder er basert på en avtale som anbefaler at Arendal bygges opp som hovedsete for regional stat, mens det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand. I forbindelse med valg av lokalisering ber fylkesutvalget NAV ta hensyn til den regionale enigheten om å bygge opp regional stat i Arendal. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2017 | Skriv ut siden