Fylkeskommunen har utarbeidet en temarapport som gir en oversikt over status for arbeidet med tilrettelegging av kollektivtransporten for alle (universell utforming) som er gjort gjennom den lokale BRA-ordningen for Kristiansandsregionen.

Den statlige BRA-ordningen
I 2006 ble det opprettet en statlig tilskuddsordning (BRA-ordningen) for kommunesektoren til tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. BRA står for Bedre infrastruktur, Rullende materiell og Aktiv logistikkforbedring. Gjennom denne ordningen kunne fylkeskommuner og kommuner søke tilskudd på inntil 75% av tiltakets kostnad. I samarbeid med kommuner har Vest-Agder fylkeskommune mottatt betydelige midler fra denne ordningen. Et av tiltakene for å få effekt av tilrettelagte busser har vært tilrettelegging av holdeplasser i Kristiansand. Den statlige tilskuddsordningen ble avviklet i 2015.

Den lokale BRA-ordningen for Kristiansandsregionen
Som følge av at den statlige tilskuddsordningen ble avviklet opprettet ATP-utvalget, en lokal BRA-ordning for Kristiansandsområdet etter samme prinsipper som i den statlige ordningen. Dette ble gjort i forbindelse med budsjettet for 2015. Uten en slik tilskuddsordning ville det ikke vært mulig å opprettholde takten i tilrettelegging av infrastrukturen innfor kommunale og fylkeskommunale budsjettmidler. Den lokale BRA-ordningen sikrer videre samarbeid om tilrettelegging i Kristiansand på en helhetlig og samordnet måte. ATP har bidratt med tilskudd til tiltak.

Om temarapporten
Rapportens tittel er: Temarapport: Tilrettelegging av kollektivtransporten - "Lokal BRA-ordning" 
Status for tilrettelegging av kollektivtransporten, rapportering på tiltak finansiert av ATP i perioden 2015-2016 og effekt av tiltak

Den redegjør særskilt for tiltak som er gitt midler fra ATP (Areal- og transportpolitisk samarbeid for Kristiansandsregionen), men tiltakene settes også inn i et større perspektiv med status for tilretteleggingsarbeidet i fylket og effekt av tiltak.

Rapporten tjener også som statusrapportering på handlingsprogrammet for Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020. Det vises til handlingsprogrammets strategiområde S5: Helhetlig tilrettelegging.

Politisk behandling
Rapporten ble lagt fram til orientering for hovedutvalg for Samferdsel, areal og miljø i møtet 25.1.2017, mens ATP-utvalget fikk saken til orientering i sitt møte 17.3.2017.

Du kan lese rapporten her.

 

 

 

 

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 11.04.18

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Mandal

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av jto, 05.04.18

  Dette driver prisene opp i kollektivtransporten

  Les mer
 • Null Drepte Null Skadde
  av jto, 04.04.18

  Mål om å etablere nullvisjonsprosjekter i hele den nye Agder fylkeskommune

  Les mer