Like før årsskiftet i fjor ble det avholdt et møte mellom fylkeskommunen Vest-Agder fylkeskommune og Lindenes kommune om kryssløsninger i Lindenes kommune fra ny E39. Agenda i møte var ny vei fra Udland til Remesvik. En ny veg til Remesvik hvor den store bedriften GE Healthcare ligger blir svært kostbar å bygge. Fylkeskommunen forutsetter en statlig finansiering for å kunne realisere prosjektet. GE-Healthcare er en bedrift som er i vekst og prognosene viser at langbiltransporten vil øke på fylkesvei 460 i årene som kommer. I møtet ble det derfor besluttet å utarbeide en analyse av fylkesveien med fokus på trafikksikkerhet, fremkommelig, miljø og sårbarhet.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i sist møte orientert om analysen. Hovedutvalget vedtok at fylkeskommunen vil presisere at det viktigste tiltaket for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten til GE Healtcare vil være å sikre statlige midler til ny vei fra E39 til Spangereid gjennom NTP og statsbudsjettet.  VAF vil også poengtere viktigheten av nasjonale og regionale målsetninger om mer gods over på sjø, og vil derfor aktivt bidra til at det gjennomføres et mulighetsstudie i samarbeid med bedriften, slik at det i fremtiden er mulig for å frakte mer gods fra bedriften langs sjø.

Dagens fylkesvei er en viktig vei for GE-Healthcare som en eksportrettet industri i Agder. Innen 2030 har GE-Healthcare en målsetning om å doble volumet, noe som vil gi en vesentlig økning av tungbiltrafikken på fylkesvei 460 mellom Vigeland og GEHealthcare. Dagens produksjonsnivå tilsvarer et årlig transportbehov på 5500 vogntog (en vei) hvorav 2000 av disse transporterer farlig gods. Personbiltransport til bedriften er i tillegg anslått til å utgjøre om lag 69 000 turer hvert år. Bedriften har i dag om lag 30 tungbiler som daglig kjører den aktuelle strekningen. Prognosen viser at det i 2022 vil være 8000 tyngre kjøretøy innom bedriften, noe som utgjør 44 i langiler i gjennomsnitt daglig, hvorav 11 er kjøretøyer som frakter farlig gods.

I analysen er det vurdert hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe og foreslått tiltak som reduserer sannsynligheten for ulykker. I saksfremlegget blir det pekt på at det er mange boliger som ligger tett på veien, noe som begrenser mulighetene for å etablere tiltak langs veien uten å rive boliger. Riving vil redusere bokvalitet og visuelle kvaliteter i området. Det er imidlertid enkelte tiltak som kan være mulige å gjennomføre. Disse tiltakene må i så fall bli prioritert i et eventuelt nytt handlingsprogram for fylkesvei i Agder fylkeskommune, opplyses det i saksfremlegget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. september 2019 | Skriv ut siden