Fylkesutvalget behandlet endringer i en søknad om anleggskonsesjon til Kvinesheia vindkraftverk denne uken og vurderer det som positivt at endringen medfører økt installert effekt, at antall vindturbiner reduseres, mindre del av området bygges ut og at lengden på internveier kortes noe ned som en følge av færre møller. Samtidig mener fylkesutvalget at virkningen av vindmøllenes økning i høyde ikke er tilfredsstillende utredet. Visualisering av hvordan de nye vindturbinene vil virke inn på landskapet fra ulike ståsteder bør utredes. Endring i anleggskonsesjon bør ikke gis før dette forholdet er avklart.

På bakgrunn av utviklingen av teknologi knyttet til vindkraft søkes det nå om økt installert effekt fra 60 MW til 90 MW. Som en følge av dette søkes det samtidig om rett til å utvide kapasiteten i transformator fra 70 MW til 100 MW.

I det aktuelle prosjektet er fylkeskommunen spesielt opptatt av synligheten av de nye vindmøllene i landskapet. Høyden på vindmøllene med rotor økes i endringssøknaden med 10 meter til cirka 185 meter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2019 | Skriv ut siden