I desember 2016 vedtok fylkestingene i agderfylkene å søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020. I en egen avtale som ble forhandlet frem har flertallet i forhandlingsutvalget lagt til grunn at Fagskolen med om lag 40 arbeidsplasser - 27 i Vest-Agder og 12 i Aust- Agder - skal samlokaliseres i Grimstad. Fylkesutvalget i Aust-Agder hadde saken på dagsorden 27. juni. I møtet ble det klart at fylkesutvalget forutsetter at en samlokalisert fagskole er etablert i Grimstad senest høsten 2020. Fylkesutvalget besluttet videre at en ny midlertidig leiekontrakt i Kristiansand kan inngås inntil tre år dersom man ikke får til et midlertidig tilbud i leide/egne lokaler i Grimstad frem til høsten 2020.

Det ble videre besluttet at det skal legges frem en felles sak i begge fylkeskommunene høsten 2017 med tanke på å sette ned en funksjons- og romprogramkomité for bygging av ny samlokalisert fagskole i Grimstad. Ny felles fagskole i Grimstad skal realiseres så raskt som mulig, uavhengig av leieforholdet i Kristiansand.

Fylkesutvalget ber fellesnemda, som skal arbeide med sammenslåingen av de to fylkeskommunene, om å gå i dialog med styrene for begge fagskolene om fremtidig organisering av samlokalisert fagskole i Grimstad og et utdanningstilbud i tråd med næringslivet og studentenes behov.

Bakgrunnen for vedtak om midlertidig flytting av Fagskolen i Kristiansand er at Kvadraturens skolesenter ha rbehov for økt areal til videregående opplæring. Plassbehovet begrunnes ved: - Oppgradering av ventilasjonsanlegget i forhold til arbeidstilsynets krav fører til at store deler av lokalene må stenges for undervisning grunnet oppgradering. Dette legger press på at fagskolen må flyttes ut. 

På denne bakgrunn godkjente fylkestinget i Vest-Agder 20. juni at det inngås en femårs leieavtale for Fagskolen i Kristiansand. Inngåelse av ny femårs leieavtale forutsetter at begge fylkeskommunene gjør likelydende vedtak.  Godkjennes ikke en femårsavtale, vil avtalelengden bli justert automatisk til tre år med oppstart fra skolestart høsten 2017. 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. juni 2017 | Skriv ut siden