Samferdselsdepartementet har anmodet Vegdirektoratet om å gjennomføre høring om endringer i forskrifter til veglova, vegtrafikkloven og andre lover knyttet til den delen av regionreformen som gjelder for overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. I høringsforslaget vil endringer i veglova oppheve bestemmelser om felles vegadministrasjon for riks- og fylkesvegene og endringer i bestemmelsene som overfører myndighet fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslagene i sist møte hadde utvalget ingen innvendinger mot endringer i forskrifter til veglova blir endret, slik at vedtaksmyndighet på fylkesveg blir lagt til fylkeskommunen, men innspill knyttet til skiltmyndigheten.

Hovedutvalget mener at fylkeskommunene bør ha bestemmelsesrett over eget vegnett.  I regionreformen får nå fylkeskommunene overført nødvendig kompetanse og kan håndtere skiltmyndigheten selv. Samferdselsdepartementet anmodes derfor om å starte et arbeide med å overføre skiltmyndighet til fylkeskommunene.

Hovedutvalget støtter også forslaget om at Statens vegvesen skal ha nasjonale oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, nasjonale register for vegdata og trafikkinformasjon på offentlig veg.  Det forutsettes at alle tjenester og funksjoner som fremdeles skal utøves av Statens vegvesen får en statlig finansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Kristin Tofte Andresen
  av jto, 22.11.19

  Ser både utfordringer og muligheter når en ny handlingsplan for Agders fylkesveier skal lages

  Les mer