Fylkesutvalget ser positivt på økt bruk av gass i transportsektoren. Utvalget besluttet imidlertid at økte utgifter til gassbusser eller garantier i denne forbindelse, ikke kan finansieres over fylkeskommunens budsjett til kollektivtransporten.
 

Transportselskapene må, slik fylkesutvalget ser det, selv få velge materiell ut fra de utslippskrav som til en hver tid gjelder.
Tilgjengelige midler til kollektivtransporten i Kristiansand må, i dagens økonomiske situasjon, først og fremst benyttes til tiltak som øker antall passasjerer. Utvalget besluttet å oversende saken om eventuell overgang til gassbusser i Kristiansand til ATP-utvalget og Kristiansand kommune for eventuell oppfølging. Det anbefales også at det søkes statlig medvirkning i det videre arbeidet.

Bakgrunnen for saker er at Agder Gassforum har engasjert et eksternt konsulentfirma til å vurdere bruk av naturgass som drivstoff for Bussmetroen i Kristiansand. Det er klarlagt at en overgang fra 25 dieseldrevne til gassdrevne busser ikke vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt over bussenes levetid. Det vil gi en ekstrakostnad på 2,1 millioner kroner selv om man legger til grunn reduserte drivstoffutgifter. Det er da lagt til grunn avgiftsfritak for naturgass og forventet økte dieselkostnader som følge av nye utslippskrav.

Fylkeskommunens administrasjon mener det ikke vil være riktig å velte utgifter eller risiko for fremtidig økte utgifter ved innføring av gassbusser over på busspassasjerene. Rammene til kollektivtrafikken bør først og fremst sikre dagens tilbud, og dernest utvikle dette videre.

av admin, publisert 22. juni 2006 | Skriv ut siden