KS-Agder har nå behandlet høringsuttalelsene fra kommunene på Agder vedrørende fremtidig kommunestruktur. Det er klart at det ikke ser ut til å være oppslutning om store endringer sett i forhold til dagens struktur. Noen få kommuner har imidlertid åpnet for en kommunesammenslåing på et senere tidspunkt.

I sluttrapporten fra prosjekt framtidig kommunestruktur på Agder heter det, i følge nettsidene til KS-Agder, at det har vært stor interesse og engasjement fra politikerne i alle kommunene. Politikerne syntes det har vært bra å kunne fordype seg i temaet og bruke tid på oppgaven som samfunnsutvikler.

Kristiansand og Lillesand - ønsker å utvikle samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet videre med tanke på en storkommune rundt Kristiansand. Birkenes kommune vil også videreutvikle samarbeidet i Knutepunktet og vil vurdere sammenslåing i Knutepunktet i 2010.

Evje og Hornnes ønsker en sammenslåing med andre kommuner.

Hele 25 kommuner sier at de på det nåværende tidspunkt ønsker å fortsette som egen kommune. Så godt som alle kommunene sier de vil intensivere samarbeidet med andre kommuner.

Flekkefjord kommune mener at kommunene i Flekkefjordsregionen bør samarbeide tettere og at målet bør være en sammenslåing av Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal og deler av Lund i Rogaland.

Mange kommuner sier at spørsmålet om kommunesammenslutning bør vente til forvaltningsnivå debatten og oppgavefordelingen mellom disse er på plass. De fleste av dem som vil fortsette som egen kommune sier det kan endre seg når forvaltningsnivåene og framtidig oppgavefordeling er på plass. Noen kommuner vil ta saken opp igjen når og hvis det skjer forandringer i organiseringen av nabokommunene.

av Jan Torkelsen, publisert 28. juni 2005 | Skriv ut siden