13. mai publiserte Utdanningsdirektoratet læreplangruppenes endelige utkast til nye læreplaner for studieforberedende utdanningsprogrammer og Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har sendt sine kommentarer om utkastene til Utdanningsdirektoratet:

Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune har sett på utkastene til læreplaner i yrkesfagene, og har noen generelle kommentarer til disse. Vi vil ikke gå inn på hver enkelt læreplan, men se planene i forhold til hverandre. Etter vår mening bør læreplanene være mest mulig like. Eventuelle ulikheter bør begrunnes i særtrekk ved det enkelte fag, og ikke framkomme på grunnlag av læreplangruppenes ulike oppfatninger av hvordan planen bør være. Vår gjennomlesing viser at det er store ulikheter både i struktur, ambisjonsnivå og presisjonsnivå.
Formål med programfaget
Alle planene beskriver på en grei måte hva faget handler om og fagets rolle i opplæringen. En generell kommentar på dette punktet er imidlertid at tekstene kan være vanskelig tilgjengelig for en del elever på grunn av et tungt språk med mye fremmedord. Språket bør strammes og forenkles.
Struktur i programfaget
Antall hovedområder i fagene varierer fra 1 til 4. Et generelt inntrykk er at læreplanene som har flere enn ett hovedområde virker mer gjennomarbeidet og strukturert. Dette kommer også til uttrykk i kompetansemålene. I læreplaner som ikke har delt faget i flere hovedområder kommer målene hulter til bulter i en lang rekke, slik som for eksempel Elektrofag og Design og håndverk. En oppdeling bidrar til struktur og gjør planene ryddige og lettere å lese.
Grunnleggende ferdigheter
Her har det skjedd store forbedringer i forhold til førsteutkastene. De fleste planene viser hvor de grunnleggende ferdighetene kommer inn både i utøvelsen av faget og i læringsarbeidet. Planen for Teknikk og industriell produksjon er nå den eneste som mangler en angivelse av hvordan ferdighetene kan integreres i læringsarbeidet. Dette bør rettes opp.
Kompetansemål
Her er det store ulikheter mellom de enkelte læreplanene. Planene for henholdsvis Bygg og anleggsteknikk og Elektrofag kan illustrere disse forskjellene.
Læreplanen for Bygg og anleggsteknikk har 3 hovedområder med 3 mål under hvert punkt. Målene er generelle i forhold til faglig innhold, men samtidig presise i forhold til elevens kompetanse. Kompetansenivået fastsettes gjennom konkrete verb som ”planlegge og gjennomføre”, ”lese og forstå”, ”beskrive” og ”bruke”, mens det faglige innholdet beskrives i generelle vendinger som ”de vanligste materialer”, ”ulike fagområder” og ”beskrevne rutiner”. På den måten gir planen rom for ulike arbeidsmåter og tar høyde for utvikling og endring i fagets innhold, samtidig som den er stram og tydelig i forhold til kompetansemålene. Dette er en læreplan som stiller krav til den profesjonelle lærer, og vi mener at den på en god måte følger opp intensjonene i Kunnskapsløftet.
Læreplanen for Elektroteknikk har 1 hovedområde med 11 mål. Målene er svært spesifikke i forhold til fagets innhold, og angir konkret hva eleven skal kunne, for eksempel ”planlegge, montere, sette i drift, feilsøke på og dokumentere automatiseringssystemer for motorstyring med valgbar dreieretning, grunnleggende rele- og programmerbar logiske styring samt kontinuerlig regulering”. I tillegg til den kronglete språklige utformingen, gir denne typen målformuleringer læreren lite handlingsrom i forhold til individuell tilrettelegging av undervisningen. Vi mener også at målene er alt for ambisiøse. De passer bedre som beskrivelse av sluttkompetansen i faget, enn som mål etter VG1.
Vurdering
Det ser ikke ut til å være noen felles standard for eksamen i yrkesfag etter VG1. I Bygg og anleggsteknikk skal eleven opp til en skriftlig/visuell og muntlig eksamen Det gis konkrete føringer på hva som ligger i dette, og hvor mye hver del skal telle. I Elektrofag er det ikke eksamen. Det er til sammen 5 fag som har eksamen og 4 som ikke har. Det bør etter vår mening være en enhetlig praksis her.

av Holthe, Åse, publisert 1. juli 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer