Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft. Hovedutvalget mener imidlertid at de negative konsekvensene ved å bygge ut en planlagt vindmøllepark  med 34 vindmøller på Listaområdet i Farsund  i regi av Norsk Miljø Energi Sør er for store. Hovedutvalget behandlet i dag fylkeskommunens uttalelse vedrørende en konsekvensutredning,  en konsesjonssøknad og et forslag til reguleringsplan for parken. Et enstemmig hovedutvalg går inn for at det skal reises innsigelse til reguleringsplansforslaget. Saken sluttbehandles i fylkesutvalget 27. september.
 

Fra fylkeskommunens side antas det at det finnes andre områder i fylket der graden av konflikt ved å bygge vindmøller er lavere. Dette fremgår også i en utført mulighetsstudie. En utbygging av et av de mest konfliktfylte områder i fylket først vil, etter hovedutvalgets syn, kunne være negativt også for utbygging av mindre konfliktfylte områder i fylket. For å kunne vurdere alternativ lokalisering og eventuelt ytterligere utbygging av vindmøller, ut over de som allerede er under oppstart og planlegging i Flekkefjord, mener hovedutvalget det bør utarbeides en samlet plan for lokalisering av vindmøller i fylket. Dette bør utgjøre en viktig del av en energiplan for Vest-Agder.
Hovedutvalget anser konsekvensutredningen som tilstrekkelig til å kunne vurdere reguleringsplanen og fraråde tiltaket. Det pekes imidlertid på mangler ved utredningen. Uutvalget er uenig i konklusjonene knyttet til vesentlige forhold:
  • Forholdet til kulturminnene er ikke avklart
  • Virkningene på natur- og kulturlandskap som helhet anses som vesentlig mer negativ
  • De negative konsekvensene for friluftsliv anses som større
Hovedutvalget foreslår at det derfor reises innsigelse til den fremlagte reguleringsplanen for Lista Vindpark. Dette begrunnes med at vindmøllenes fjernvirkning på store deler av Lista vil komme i sterk konflikt med det særpregede natur- og kulturlandskapet som vurderes å være av regional, nasjonal og trolig internasjonal verdi. Videre vil automatisk fredete kulturminner, slik som bygdeborgene representerer, bli utilbørlig skjemmet av vindmølleparken. I tillegg pekes det på manglende utført arkeologisk undersøkelse i forbindelse med planarbeidet.
Hovedutvalget er også opptatt av negative konsekvenser for friluftslivet. Vindmølleparken vil påvirke friluftsutøverenes opplevelser. Det er etter hovedutvalgets vurdering få - om ingen områder - i Farsund kommune som kan tilby lignende landskaps- og friluftslivsområder som der vindmølleparken planlegges.
Hovedutvalget fraråder Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) å gi konsesjon til Miljø Energi Sør for den planlagte vindmølleparken.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. september 2005 | Skriv ut siden