Det har siden ordningen med et årlig tilskudd til innholdsproduksjon i Lyngdal kulturhus ble vedtatt i 2003, vært stilt spørsmål fra kulturhusets side angående dokumentasjon som vi mener er nødvendig som grunnlag for utbetaling av tilskuddet. For å klargjøre disse premissene har det vært div. korrespondanse og møter.
Kulturhuset har ønsket totaltilskuddet utbetalt som en del av driftstilskuddet uten mer konkret oversikt over tiltak med kort budsjett
Problemstillingene var oppe som referatsak i hovedutvalgsmøte 26. mai. Hovedutvalget ønsket her å få dette opp som egen sak.
Saksopplysninger
Saken om regionale kulturbygg i Vest-Agder ble fremmet gjennom hovedutvalget (19/2003) til fylkesutvalget (49/2003) og fylkestinget (24/2003). Prinsippene i saksopplegget som legges til grunn for samarbeid med kommunen om bygging og drift av regionalt kulturhus vedtas her enstemmig. Prinsippene er delt inn i fire punkter, hvorav det siste omtaler drift:
I Økonomiplanen for 2004-2007/ Årsbudsjett for 2004, står det under ”Regionale kulturhus og konserthus. Driftstilskudd til oppbygging av innhold i regionalt kulturhus: Lyngdal ble tilført 0,075 mill. kr. i 2003. Dette er beregnet til 0,2 mill. kr. per år fra 2004.”
Vår forståelse av bruken av disse midlene er på linje med fylkeskommunens vedtatte generelle retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak. Det vil si at vårt bidrag er knyttet til kulturformidlingstiltak, ikke til løpende drift. Og at tiltakene det gis tilskudd til skal være av regional interesse.
For tilskuddet i 2005 foreslo vi et møte i starten av året der vi konkret drøftet tiltak og prosjekt, som skulle ligge til grunn for tilskudd det året. Vi har også sagt at dersom det er ønskelig fra kultursenterets side, kan slike møter holdes for eksempel to ganger i året, men alltid i forkant av den perioden det søkes om aktivitetsmidler til. Vi har bedt kultursenteret ta initiativ til møter i forhold til egne arbeidsplaner.
De innsendte rapporter har til nå ikke vært i henhold til de avtaler som er gjort bl.a. i møter i Lyngdal i denne saken. De mangler bl.a. budsjett-/regnskapstall for tiltakene.
Vi har derfor både i 2003 og 2004 oversett dette, og sett på disse årene som oppstarts og prøveår, og derfor oversendt tilskuddene uten mer dokumentasjon. I brev av 01.12 2004 ble kultursenteret gjort oppmerksom på dette, samtidig som vi ba om endring i rutiner og dokumentasjon for tilskuddet f.o.m. 2005.
Vurderinger
Det har i møter og korrespondanse i denne saken hele tida vært presisert at vårt bidrag er relatert til innholdsproduksjon i kultursenteret: d.v.s. at vi om ønskelig kommer med forslag og faglige råd i forhold til tiltak og at vi gir tilskudd knyttet til de ekstrakostnader som er der i forbindelse med konkrete tiltak. Tilskuddet er altså knyttet til kulturformidlingstiltak, ikke til løpende drift av bygget. Tiltakene det gis tilskudd til skal være av regional interesse, jf. våre generelle retningslinjer for tilskudd.
Rammen for våre tilskudd til kultursenterets aktivitet er satt til kr. 200.000, dette er da det beløpet vi bruker som utgangspunkt for avtaler om tilskudd hvert år. Innenfor denne rammen, vil det være naturlig å tenke seg at vi normalt bidrar med ca. 50% av ekstrakostnadene knyttet til konkrete tiltak. Det vil altså være tiltakene som bestemmer det totale årstilskuddets størrelse.

av Peersen, Tor, publisert 8. september 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer