Fylkesutvalget behandlet i dag en uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune vedrørende en konsekvensutredning,  en konsesjonssøknad og et forslag til reguleringsplan for en planlagt vindmøllepark i Farsund. Utvalget mener at de negative konsekvensene ved å bygge ut en planlagt vindmøllepark  med 34 vindmøller på Listaområdet er for store. Fylkesutvalget besluttet, mot stemmen fra Venstres representant, å reise innsigelse til reguleringsplanforslaget. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) rådes til  å ikke gi konsesjon til Miljø Energi Sør for den planlagte parken.

Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft. Fra fylkeskommunens side antas det imidlertid at det finnes andre områder i fylket der graden av konflikt ved å bygge vindmøller er lavere enn på Lista. Fylkesutvalget peker på at dersom en gjennomfører en utbygging av vindmøller i et av de mest konfliktfylte områdene i fylket først, vil dette kunne være negativt også for utbygging av mindre konfliktfylte områder i fylket.
Fylkesutvalget mener det bør utarbeides en samlet plan for lokalisering av vindmøller i fylket. Dette er nødvendig for å kunne vurdere alternativ lokalisering og eventuelt ytterligere utbygging av vindmøller, ut over de som allerede er under oppstart og planlegging i Flekkefjord. En samlet plan for lokalisering av vindmøller bør utgjøre en viktig del av en energiplan for Vest-Agder.
Fylkesutvalgets innsigelse til den fremlagte reguleringsplanen for Lista Vindpark begrunnes med at vindmøllenes fjernvirkning på store deler av Lista vil komme i sterk konflikt med det særpregede natur- og kulturlandskapet. Dette landskapet vurderes å være av regional, nasjonal og trolig internasjonal verdi. Videre vil automatisk fredete kulturminner bli skjemmet av vindmølleparken. I tillegg peker fylkesutvalget på manglende utført arkeologisk undersøkelse i forbindelse med planarbeidet.
Fylkesutvalget er også opptatt av konsekvensene for friluftslivet. Vindmølleparken vil påvirke friluftsutøverenes opplevelser på en negativ måte.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. september 2005 | Skriv ut siden