Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avga i dag en høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet vedrørende rapporten: ”Transport for funksjonshemmede – Gjennomgang av og forslag til bedre målretting av de offentlige transportstøtteordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med forflytningshemminger ”.   Utvalget uttaler at det er det beste for brukerne og økonomisk mest rasjonelt for samfunnet at fylkeskommunen beholder ansvaret for TT-tjenesten. Brukernes reisebehov er lokalt og regionalt og det er bare fylkeskommunen som kan foreta en nødvendig tilpasning av tilbudet til den enkeltes behov.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) er et transporttilbud til de som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet der vedkommende bor. Omfang og organisering varierer mellom fylkene. I Vest-Agder er formålet med ordningen å gi brukerne mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkningen. Ordningen betraktes som en del av kollektivtilbude og kan benyttes på tvers av kommune- og fylkesgrense.
Hovedutvalget anbefaler at transportordningene organiseres etter en såkalt blandingsmodell. Konkret betyr det at fylkeskommunen med sin transportkompetanse beholder ansvaret for alle transportordningene, herunder TT-ordningen. Folketrygden beholder ansvaret for de sosialpolitiske ordningene som innebærer blant annet stønad til egen bil, grunnstønad til transport og transport til yrkesrettet attføringsopplegg. Helseforetakene beholder ansvaret for syketransporten.
Politikerne i hovedutvalget mener fylkeskommunen bør få ansvar for å drive et felles kontor med ansvar for forhandling og kjøp av transport, samt bestilling og samordning av all offentlig betalt transport. Dette begrunnes med at fylkeskommunen i dag har betydelig lavere kostnader enn helseforetakene for tilsvarende transport og at dette vil gi store økonomiske innsparinger for det offentlige. Dette kontoret skal også være et felles henvendelsessted for brukerne.

av Torkelsen, Jan, publisert 19. oktober 2005 | Skriv ut siden