Fylkestinget avklarte i dag i spørsmålet om lokalisering av ny videregående skole i Kristiansand. Fylkestinget besluttet at skolen skal plasseres på Tangen i Kristiansand sentrum, men noe nærmere Lundsbroen enn det som det har vært lagt opp til i de forslagene som tidligere har vært fremmet. Det legges opp til at størrelsen på bygget og elevantallet skal fastsettes på fylkestingets møte i desember. Da vil fylkestinget også behandle fylkeskommunens økonomiplan for kommende fireårsperiode og få klargjort finansieringsopplegget for det store byggeprosjektet.


 

Fylkestinget godkjente i dag også enstemmig en fremforhandlet avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og T.O. Slettebøe AS om kjøp av deler av aksjeselskapets tomt. Dette tomtearealet trenger fylkeskommunen for å kunne bygge den nye Tangen videregående skole i området som grenser til vestbredden av Otra. Samtidig unngår en å bygge skolen på tomtene hvor Sylinderservice AS driver sin næringsvirksomhet i området.
TangenvgsFylkestinget besluttet også at i tiden frem til tingrepresentantene møtes igjen i desember skal det klargjøres et saksfremlegg som skal belyse en del punkter i tilknytning til skolebyggsaken. En vil ha vurdert fortsatt bruk av lokaler på Lumber i Vågsbygd til undervisning i byggfag. En vil ha klargjort byggmessige konsekvenser av utvidet elevtall på de videregående skolene i Vennesla og Søgne. Det skal også undersøkes muligheten for å benytte elevplasser ved Møglestu videregående skole i Lillesand. Videre skal konsekvensene av den nye skolereformen Kunnskapsløftet belyses.
Fylkestinget vil at elevtallet ved en ny videregående skole på Tangen skal ses i lys av en justert prognose for elevvekst i Kristiansandsregionen

av Torkelsen, Jan, publisert 26. oktober 2005 | Skriv ut siden