Klagenemnda for videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene mottatt stadig færre klager på standpunktkarakterer og karakterer til muntlig eksamen. I år kom det inn totalt 74 klager mot 94 klager i fjor. Det høyeste antallet ble registrert i 2002 med 126 klager. Av de 74 klagene som klagenemnda har behandlet i år er 27 – vel en tredjedel – imøtekommet.

Klager på standpunktkarakterer
Det er mottatt 68 klager på standpunktkarakter, hvorav sju av klagene kommer fra private skoler. Klagenemnda imøtekom 26 av klagene. Klagene på standpunktkarakterer gjelder 26 forskjellige fag. Det er registrert flest klager innen fagene kroppsøving, engelsk og samfunnsfag. I tillegg har ti elever klaget på karakteren i orden/atferd.
Klager på muntlig eksamen
Det kom inn seks klager på muntlig eksamen – alle fra fylkeskommunale skoler. En klage ble imøtekommet på grunn av formelle forhold rundt eksamen.
Problemstillinger fra årets klagebehandling er drøftet mellom fylkeskommunens utdanningsledelse og rektorene på de videregående skolene som grunnlag for videre arbeid på den enkelte skole. Rektorene skal alltid drøfte forbedringstiltak med de involverte lærerne når klager blir imøtekommet.
Klagenemnda har tre medlemmer fra Hovedutvalg for kultur og utdanning. Medlemmene i denne valgperioden er: Steinar Kristiansen (KrF), Maja Foss Five (AP) og Anne Hove Sunnarvik (FRP).

av Torkelsen, Jan, publisert 20. oktober 2005 | Skriv ut siden