Innovasjon Norge  har henvendt seg til fylkeskommunene for å få forslag til medlemmer til virksomhetens regionale styre for Aust- og Vest-Agder. Agderfylkene har sammen to representanter med politisk tilknytning i styret. Valgperioden gjelder i to år fra kommende årsskifte. Fylkesutvalget besluttet denne uken å foreslå  Roar Fjellvang (Krf) og Irene M. Haugaa (H) som Vest-Agder fylkeskommunes styremedlem. Det foreslås en kandidat av hvert  kjønn på grunn av retningslinjer vedrørende likestilling.

 

Innovasjon Norge tok fra 1. januar 2004 over virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere. Vedtektene fastsetter at selskapet styre kan oppnevne styrer for de regionale kontorene i Norge. Regionale styrer oppnevnes for to år av gangen.
Hovedstyret for innovasjon Norge oppnevner på fritt grunnlag medlemmer av de regionale styrene, ledere og nestledere, etter innhenting av forslag fra ulike interesser

av Torkelsen, Jan, publisert 14. oktober 2005 | Skriv ut siden