- De to fylkene har både felles utfordringer og struktur. Og vi har de samme vanskeligheter og deler felles framtidsskjebne. Vi har fått en ny regjering med ambisjoner om en ny reform for det regionale nivået. Til våren kommer en prinsipperklæring om regionreformen, sa Audun Tron, som gir utrykk for at han gleder seg til å gå videre i denne saken med en regjering som har det samme flertallet som fylkestingene i Hedmark og Oppland.
Tron viser til at det er viktig i forberede seg. Reformen er også en del av det å styrke lokaldemokratiet. -Vi jobber tett med kommunene. Det å finne de riktige oppgavene og fordele ansvar, ressurser og virkemidler tilsier nettopp et tett samarbeid med kommunesektoren.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. oktober 2005 | Skriv ut siden