Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag spørsmålet om lokalisering av ny videregående skole i Kristiansand. Begge utvalgene går inn for at skolen skal plasseres på Tangen i Kristiansand sentrum, men noe nærmere Lundsbroen enn det som det har vært lagt opp til i de forslagene som tidligere har vært fremmet. Fylkestinget skal 26 oktober ha saken til behandling. Det legges opp til at størrelsen på bygget og elevantallet skal fastsettes på fylkestingets møte i desember.

Frem til fylkestingets desembermøte skal det klargjøres et saksfremlegg som skal belyse en del punkter i tilknytning til skolebyggsaken. Et av disse går på å vurdere fortsatt bruk av Lumber i Vågsbygd til undervisning i byggfag. En vil ha klargjort byggmessige konsekvenser av utvidet elevtall på de videregående skolene i Vennesla og Søgne. Det skal ses på muligheten for å benytte elevplasser ved Møglestu videregående skole i Lillesand. Videre skal konsekvensene av den nye skolereformen Kunnskapsløftet belyses.
Politikerne i de to utvalgene vil at elevtallet ved en ny videregående skole på Tangen skal ses i lys av en justert prognose for elevvekst i Kristiansandsregionen.
Siden fylkestingets møte i juni har en egen gruppe politikere oppnevnt av fylkestinget vurdert alternative tomteløsninger for den nye videregående skolen i Kristiansand. Disse alternativene har ut over Tangentomten omfattet tomter ved Gimle videregående skole, ved Bjørndalen Gård og ved den tidligere lærerhøgskolen i Kongsgård Allè. Nå går flertallet av politikerne inn for en tomt på Tangen som ligger nærmere Lundsbroen. Denne forskyvingen av tomten er blitt mulig ved at fylkeskommunen sammen med firmaet Slettebøe AS har kommet frem til en løsning hvor deler av skolen legges på deler av tomten til Slettebøe. Dermed unngår en å bygge skolen på tomtene hvor Sylinderservice AS driver sin næringsvirksomhet.

av Torkelsen, Jan, publisert 12. oktober 2005 | Skriv ut siden