Det er utarbeidet en visjonen som skal ligge til grunn for den nye reiselivsstrategien: ”Vi skal sammen med lokale, regionale og nasjonale reiselivsaktører sørge for at Sørlandet blir et kjent og etterspurt feriemål nasjonalt og internasjonalt hele året.” Strategien skal bidra til tettere dialog og samarbeid i utviklingsarbeidet. Det skal igjen bedre muligheten til å prioritere tiltak som skal øke konkurransekraften for næringen.
Det nye felles strategidokumentet vil først og fremst være et styringsredskap for fylkeskommunene og samarbeidet med næringen, lokale og regionale reiselivsorganisasjoner, kommuner, statlige etater og andre institusjoner. Det vi angi klare føringer for hvilke prioriteringer som skal gjøres og hvilke oppgaver som skal ivaretas lokalt og regionalt.
reiselivsstrageiDet legges opp til at Sørlandsreiser A/S blir et hvilende selskap. Det skal etableres et Sørlandet Reiseliv hvor relevante aktører inviteres til et tettere prosjektbasert samarbeid. Det skal videre etableres en møteplass hvor en vil involvere aktører utover de tradisjonelle samarbeidspartnerne. Denne vil få navnet Forum for Sørlandet Reiseliv.
Bildet: De to reiselivsjefene Siv Hemsett fra Vest-Agder fylkeskommune og Gunnar E. Knudsen fra Aust-Agder gleder seg over at fylkestingene i begge fylkene nå har gitt enstemmig tilslutning til at det skal bli en felles reiselivsstrategi for de to agderfylkene.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. oktober 2005 | Skriv ut siden