I sin innstilling skriver fylkesrådmannen;

Tilbudet skal rettes mot voksne bosatt i kommunene Søgne og Songdalen med ingen eller mangelfull utdanning, men med motivasjon, ønske og behov for dette. Målgruppa for prosjektet omfatter minoritetsspråklige, personer som tidligere har valgt bort utdannelse, uførepensjonister som kan tilbakeføres til arbeidslivet og enslige forsørgere. Bakgrunn for prosjektet er å komme frem til en samhandlingsmodell som kan ha overføringsverdi for mindre kommuner som ønsker å gjennomføre samarbeidstiltak, både på tvers av kommunegrenser og i samarbeid med fylkeskommune og andre offentlige etater.

Prosjektet vil være regionalt gjennomført med forankring i Søgne og Songdalen kommuner. Det skal også samarbeides med Aetat Kristiansand hovedkontor for Vest-Agder, Fylkestrygdekontoret, Søgne videregående skole, Fylkesmannen, partene i arbeidslivet, næringslivet i regionen og aktuelle opplæringskonorer og ringer.

Det søkes om bevilgning inntil kr. 1 350 000 fra det fylkeskommunale regionalutviklingsfond.

BAKGRUNN FOR SAKEN

Prosjektet vil fokusere på individer som har en passiv status i forhold til videregående utdanning, fagopplæring og høyere utdanning. Det skal utvikles en modell for aktivisering av disse personene. Målet er tilstrekkelig utdannelse og praksis til å kunne forsørge seg selv gjennom lønnet arbeid og annen virksomhet.

Mange i målgruppa opplever store vanskeligheter i å kunne nå frem til disse målene. Det finnes i det offentlige system regelverk som ikke automatisk fører til samhandling på tvers av etatene. Samtidig er regelverkene kompliserte og kunnskapene om hvor man skal henvende seg er mangelfulle. Dette oppleves ofte som barrierer for mange som er i målgruppa, og det er lett å gi opp. Dette medfører igjen at kommunene får ekstra utgifter for personer som, dersom forholdene ble mer tilrettelagt lokalt, kunne klare å nå sine mål eller bli oppmuntret til å nå målene

Utfordringene blir å videreutvikle ideer og erfaringer som er gjort i ulike prosjekter og andre sammenhenger i det geografiske nærmiljøet, og som har hatt beslektede målsettinger og til dels sammenlignbare filosofier. Men med ulik organisering, form, og innhold. Målet er å binde sammen det beste fra de ulike erfaringsområder og videreutvikle dette mot en kvalifiseringsmodell med et sterkt individfokus, der personene som regel ofte kan ha behov for ulike variasjoner av tilrettelegging og oppfølging.

Nyansatte, vikarer og personer i læresituasjoner, har som regel en kontaktperson eller veileder med særlig ansvar for introduksjon, oppfølging og veiledning i større eller mindre grad. Særlig omfattende er dette knyttet til studenter, elever, lærlinger og andre i en langvarig læresituasjon. Det er derfor et mål å kunne utarbeide modell for veilederskolering parallelt med kompetanseheving av deltagere, på en helhetlig måte

SAKSOPPLYSNINGER

Selv om Opplæringsloven gir rettigheter til mange i målgruppa, oppleves veien til mål som lang og vanskelig. Erfaringen fra prosjekt ”samhandling i Listerregionen ”og prosjekter som ”Enslige forsørgere” har fokusert på tverretatlig samarbeid og er et godt utgangspunkt for arbeid med den nye modellen. Erfareringen er imidlertid at det for mange er viktig at tilbud om utdanning kan skje i kjente og trygge omgivelser med fotfeste i nærmiljøet også i en fremtidig jobbsammenheng. Mange i målgruppa sliter med lav selvfølelse og har sperrer mot å bli sendt til situasjoner og steder man ikke føler seg bekvem. Utfordringen kan for mange bli for stor, og man velger en passiv rolle.

Prosjektet vil ha som hovedmål:

 • Videreutvikle en modell for lokal/regional veiledning som kan overføres til andre kommuner som ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrenser og sammen med ulike offentlige etater og aktører.

a. For den enkelte deltager

 • Gjennom interkommunalt samarbeid - bygge opp en kvalifiseringsbase hvor mennesker med ulike kultur, ståsted, erfaringsbakgrunn og målsettinger oppnår kompetanseutvikling og vekst. Videreutvikle allerede erfarte metoder for kartlegging av ressurser, interesser, formell og uformell kompetanse, samt det videre kompetanseutviklingsbehov.
 • Foreta kartlegging gjennom kartleggingsverktøyet RealDok der hvor det er behov, gi nettbasert opplæringstilbud gjennom fylkeskommunens verktøy ”E-lev” i samarbeid med Søgne videregående skole samt aktiv bruk av dataprogrammene ”Migranorsk” og ”Veien videre”
 • Skape en enkel, oversiktelig og lett tilgjengelig vei inn til et kvalifiserings- og opplæringstilbud for voksne med ønske og behov for kompetanseheving. Søgne kommune ønsker i den forbindelse å være NAV-kommune. NAV er den nye betegnelsen på samordning av sosialkontor, trygdekontor og aetat organisert slik det blir en felles port inn i kommunen på alle disse områdene. Søgne og Birkenes kommuner er av Knutepunkt Sørlandet plukket ut som en mulig pilotkommune på å drive forsøk på dette området.

b. For tverretatlig samarbeid

 • Tilby tverrfaglige og fleksible opplæringsløp på flere nivåer med utgangspunkt i enkeltmenneskets ståsted, ønsker, behov og forutsetninger.
 • Legge til rette for koordinering og opplæring på ulike arenaer, også der arbeidsplassen kan være hovedlæringsarena. At deltager i selve læringsprosessen bidrar med reell verdiskapning, får arbeidserfaring, og samtidig mulighet til å utvide sosialt nettverk. Tilby målrettet skolering og motivering av veilederkorpset i praksisfeltet for å heve veilederkompetansen generelt, samt sikre kvaliteten på deltagernes oppfølging spesielt.
 • Etablere et konsept for tett individuell oppfølging både faglig og sosialt av en koordinator som følger deltaker på de ulike arenaer. Vedvarende motivasjon, problemløsning og koordinering av tiltak er her sentralt.
 • Etablere gode rutiner for tverretatlig samarbeid vedrørende markedsføring, rekruttering, dialog, oppfølging og rapportering slik at deltager ivaretas gjennom hele prosessen.
 • Skape en arena (Kvalifiseringsbase) som ved siden av målrettet opplæring etter behov, kan bistå med råd og veiledning i forhold til lovverk, rettigheter, ulike offentlige instanser samt andre utdanningsalternativer i forhold til ønsket måloppnåelse.
MÅLGRUPPE - DELTAGERE

Voksne personer i Søgne og Songdalen med ingen eller mangelfull videregående opplæring som av andre ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, med behov for og ønske om kompetanseheving for å bedre sine muligheter for en jobb eller aktiv deltagelse i samfunnet.

Prioriterte grupper:

 1. Brukere av Aetat, Trygdeetaten eller Sosialetatens tjenester, for eksempel med yrkesrettet attføring, arbeidsledige, enslige forsørgere, graderte uførepensjonister, sosialhjelpsmottakere og så videre
 2. Minoritetsspråklige med ferdig introduksjonsprogram.
 3. Personer som tidligere har valgt bort utdannelse fra grunnskole eller videregående skole
 1. Ufaglærte voksne med rettigheter i henhold til opplæringsloven. Ufaglærte voksne uten rettigheter i henhold til opplæringsloven i den grad det er plass.

MÅLGRUPPE – VEILEDERE

 • Ansatte med veilederansvar i praksisfeltet.

SAMARBEIDSPARTNERE

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Søgne og Songdalen kommune
 • Søgne videregående skole og evt. andre opplæringstilbud
 • Aetat lokalt og regionalt
 • Fylkestrygdekontoret og lokale trygdekontor
 • Opplæringskontor og opplæringsringen
 • Fylkesmannen
 • Sosialtjenesten
 • Partene i arbeidslivet både kommunalt og privat

KOSTNADER

Prosjektet må ha en koordinator som jobber direkte mot deltagere i målgruppa.

Det må legges inn kostnader for kartlegging og realkompetansevurdering, samt utgifter til teoriopplæring på grunnskole - og videregående skoles nivå

Det må også påregnes en opplæring av veiledere på arbeidsplassene

TIDSPLAN

 • Tre år. Gradvis opptrapping i samsvar med omfang av bevilgede tilsagnsmidler.
 • Planlagt prosjektperiode: 01.11.05. - 31.08.08.

FINANSIERING AV TILTAKET

Prosjekt ”Kvalifiseringsbasen” forutsetter at samarbeidspartnere bidrar med midler, enten i kapitaltilskudd eller stillingsressurser.

Aetat og fylkestrygdekontoret bidrar med midler etter gjeldende regelverk

Budsjett:

Utgifter

Sum prosjektperiode

2005

2006

2007

Koordinator/veileder

1350000

450000

450000

450000

Kartlegging/

yrkesveiledning

150 000

50000

50000

50000

Veiledning for faddere arbeidsplass

75 000

25000

25000

25000

Lønn til faddere på arbeidsplassen

330 000

110000

110000

110000

Faginnhold

480 000

160000

160000

160000

Grunnskoleopplæring og oppfølging

300 000

100000

100000

100000

Datalisenser/

dataprogram

150 000

50000

50000

50000

Div. materiell/

Telefon etc.

60 000

20000

20000

20000

Husleie og administrasjon

195 000

65000

65000

65000

Sum

3090000

1030000

1030000

1030000

Inntekter

Vest-Agder Fylkeskommune, regionale uviklingsmidler

1.350.000

450.000

450.000

450.000

Søgne kommune

180.000

60.000

60.000

60.000

Songdalen kommune

180.000

60.000

60.000

60.000

Fylkestrygdekontoret, motivasjonskurs 8 deltagere pr. år

480.000

160.000

160.000

160.000

Aetat attføring 10 personer pr. år

900.000

300.000

300.000

300.000

Sum

3 090 000

1.030.000

1.030.000

1.030.000

av admin, publisert 26. oktober 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer