Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å støtte et nytt regionalt utviklingsprosjekt, rettet mot voksne med utdanningsbehov i Søgne og Songdalen, med 1,35 millioner kroner. Prosjektet har fått benevnelsen ”Kvalifiseringsbasen”. Det vil gi  en ny mulighet for voksne med ingen eller mangelfull utdanning, men med motivasjon, ønske og behov for dette. Kvalifiseringsbasen skal bli en lett tilgjengelig arena for avklaring, motivasjon, praktisk og teoretisk kvalifisering og opplæring.

Bakgrunnen for det nye regionale utviklingsprosjektet er en henvendelse fra Søgne- og Songdalen kommuner til fylkeskommunen. Kvalifiseringsbasen skal være enkelt tilgjengelig for målgruppen som omfatter minoritetsspråklige, personer som tidligere har valgt bort utdannelse, uførepensjonister som kan tilbakeføres til arbeidslivet og enslige forsørgere.

Det tas sikte på å komme frem til en samhandlingsmodell som kan ha overføringsverdi for mindre kommuner som ønsker å gjennomføre samarbeidstiltak, både på tvers av kommunegrenser og i samarbeid med fylkeskommune og andre offentlige etater.

Prosjektet vil bli gjennomført med forankring i Søgne- og Songdalen kommuner. Det skal også samarbeides med aetat Kristiansand, Fylkestrygdekontoret, Søgne videregående skole, Fylkesmannen, partene i arbeidslivet, næringslivet i regionen og aktuelle opplæringskontorer og ringer.

Det legges opp til at prosjektet i første omgang skal pågå i tre år.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden