Fylkesutvalget går inn for at det skal settes i gang et arbeid med sikte på å utarbeide en regionplan for Sørlandet, fra 2010. Dersom det underveis i gjennomføringen av regionaliseringsreformen avklares at Agder skal inngå i en større region, må strategien om en slik plan endres. Fylkesutvalget legger opp til at fylkestingene skal få til behandling en sak i oktober 2006 om regionaliseringsprosessen på Agder sett i forhold til den nasjonale prosessen. I saken må det tas stilling til hvordan utredningen ”Aust-Agder og Vest-Agder – samarbeid eller sammenslutning?” kan brukes som innspill i den nasjonale regionaliseringsprosessen. Det foreslås at de nåværende fylkesplanene skal gjelde ut 2009. Begge fylkestingene på Agder vil få saken til behandling i desember.
 

Fylkesrådmennene i Agder-fylkene mener man nå bør avvente en prinsippmelding til Stortinget om regionreformen fra regjeringen som kan komme allerede våren 2006 før man går videre med arbeidet med en regionplan. Meldingen vil forhåpentlig avklare oppgavefordelingen, og kan kanskje også gi et tydeligere bilde av hvilken geografisk inndeling som blir aktuell. Med en stortingsbehandling i juni, tilsier det at saken kan forelegges fylkestingene tidligst i oktober 2006. Det vil være behov for politiske prosesser i forkant av en slik sak.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner gjennomførte i 2003 og 2004 en utredningsprosess med sikte på å vurdere om sammenlutning eller videre samarbeid var det riktige valg for den videre utvikling på Sørlandet. I den sammenheng ble det utarbeidet en rapport ”Aust-Agder og Vest-Agder – samarbeid eller sammenslutning?” som viste til mange områder hvor det er samarbeid og hvor det vil være store positive effekter med samarbeid i landsdelen. Fylkesplanarbeidet er et slikt område. Det er i begge fylkeskommunene gjort politiske vedtak om at man ønsker en mer samordnet fylkesplanlegging på Agder.

I Trøndelag har man vært igjennom en prosess hvor det er laget en felles fylkesplan for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, men hvor også Trondheim kommune har en sentral plass. Det vil være naturlig at en prosess på Sørlandet også tar med seg de erfaringene og anbefalingene som er gjort i Trøndelag. Det vil innebære at særlig Arendal og Kristiansand kommuner trekkes tett inn i arbeidet.

Fylkestinget vil på et senere tidspunkt få seg forelagt forslag til en mer detaljert fremdriftsplan for prosessen med å lage en felles regionplan. Så langt ser en for seg at arbeidet bør starte opp vinteren 2006/07 og at arbeidet sluttføres og behandles før valget i 2009.

Med en vedtatt regionplan som er utarbeidet i et bredt partnerskap, vil den nye regionen stå godt rustet med avklarte mål og strategier for å sikre en positiv regional utvikling i samsvar med politiske ønsker allerede fra starten.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden