Fylkeskonservatoren har fått tilsagn om 1 mill. kroner til ferdigstilling av igangsatte restaurerings-prosjekter på fredete bygninger og anlegg i fylket. Midlene skal fordeles mellom langhuset på Sandvatn i Flekkefjord, Persstova på Ljosland i Åseral, gårdsanlegget på Lindland i Feda i Kvinesdal, og Risøbank, Brogata 26 og Andorsenhaven, alle i Mandal.

Tilskuddene er et prosjekttilskudd som kan brukes til lønn til håndverkere samt til innkjøp av nødvendige materialer. En mindre del av tilskuddsmidlene kan brukes til prosjektledelse.
Tilstander. til de fredete anleggene i landet og behovet for midler til å få vedlikeholdet løftet opp på et akseptabelt nivå, er et primært anliggende for kulturminneforvaltningen. Det er viktig at påbegynte arbeider kan fortsette uten opphold. For noen av de omsøkte tiltakene har Riksantikvaren vurdert det slik at arbeider kan planlegges for vinteren og tidlig vår. Derfor har man benyttet sin tilsagnsfullmakt og gitt tilsagn for 2006. Riksantikvaren har ved disse tilsagnene vektlagt kontinuitet i arbeidene.

av Stylegar, Frans Arne, publisert 5. desember 2005 | Skriv ut siden