Leder av fylkeseldrerådet, - tidligere fylkesordfører Niels-Otto Hægeland - ledet fylkeseldrerådets høstkonferanse som ble avviklet den 16. november i år. På konferansen deltok 55 eldrerådsrepresentanter fra 14 av fylkets 15 kommuner. I en uttalelse fra møtet kritiseres helseforetakene for ikke å følge Stortingets lovpålegg 
 

Gjennom pasientrettighetsloven av 1999 gis pasienten lovfestede rettigheter og derved også helseforetakene plikter og pålegg. Det kan, per i dag dessverre konstateres at helsetjenesten og helseforetakene, hele seks år etter, på flere områder ikke har organisert/innrettet sin virksomhet etter gjeldende lov. Det er Vest-Agder fylkeseldreråd som på sin høstsamling 16. februar i år setter søkelyset på mangler i pasienttilbudet.
Høstkonferansen for eldreråd vil blant annet peke på:
Behovet for og nødvendigheten av at pasienten, under sykehusoppholdet, har en pasientansvarlig lege å forholde seg til, slik som Pasientrettighetsloven pålegger og beskriver; må nå bli innført for alle pasienter som har rett til det.
Helsetjenesten er, og må, ofte organiseres på en komplisert og oppdelt måte, med skillelinjer mellom nivåer og spesialiteter. Det må derfor blant annet være en høyt prioritert oppgave at ” det fragmenterte helsevesen” det vil si ”det stykkevise og delte helsetilbud” blir erstattet med ”den sammenhengende behandlingskjede”.
De nødvendige tiltak og ”koordineringer” mellom helseforetaket, kommunen og fastlegen som trengs for at de pasienter som etter loven har rett til ”Individuell plan” må nå bli fullført og ordningen satt i system i helseforetaket.
Helseforetakets lege (lege og helsepersonell) og informasjon til pasient og eventuelle pårørende må bedres. Dette gjelder både ved innleggelse og ved utskriving.
Pasientombudsordningen/virksomheten som i Vest-Agder har fungert siden 1990 har vært og er tiltak som medvirker til å bedre kvaliteten i helsevesenet og ivaretar pasientens behov, dog viser erfaring nødvendigheten av at ordningen må utvides til også å omfatte kommunehelsetjeneste (og ikke bare spesialhelsetjenesten).
Selv om Pasientombudsordningen er statlig og administrativt underlagt Sosial- og helsedirektoratet, ber vi styret øve påtrykk for at utvidelsen kan bli gjennomført snarest.
Vi vil heller ikke unnlate å gi uttrykk for at dersom de i uttalelsen nevnte tiltak, ”pasientansvarlig lege”, ”sammenhengende behandlingskjede”, ”individuell plan”, og ”en utvidet informasjon til pasient og pårørende ved både innleggelse og utskriving” blir iverksatt, vil det være overveiende sannsynlig at man unngår mange klagesaker.

av Peersen, Tor, publisert 22. november 2005 | Skriv ut siden