Vest-Agder fylkeskommune mener fylkeskommunen bør få ansvar for å drifte et felles kontor med ansvar for forhandling / kjøp av transport, samt bestilling og samordning av all offentlig betalt transport. Dette begrunnes med at fylkeskommunen i dag har betydelig lavere kostnader enn helseforetakene for tilsvarende transport og at dette vil gi store økonomiske innsparinger for det offentlige. Kontoret skal også være et felles henvendelsessted for brukerne, også når det gjelder klager på transporten. Dette uttrykte et enstemmig  fylkesutvalg  i dag i en høringsuttalelse til rapporten: ”Transport for funksjonshemmede – Gjennomgang av og forslag til bedre målretting av de offentlige transportstøtteordninger som er ment å bedre mobiliteten til personer med forflytningshemminger.”

Fylkesrådmann Tine Sundtoft peker i sitt forslag til høringsuttalelse på at hensynet til brukerne ville bli langt bedre ivaretatt dersom de offentlige instanser med ansvar for de ulike transportordningene gikk sammen om ett felles organ for bestilling, samordning av transport, samt kjøp av slik offentlig betalt transport. Hun viser til at fylkeskommunene er den eneste av disse offentlige instansene med transportkompetanse og med lang erfaring i kjøp av transport. Evaluering av Vest-Agder fylkeskommunes deltagelse i syketransportprosjektet viste god samordningsgevinst, avtaler med kvalitetskrav samt prisreduksjon.
Av hensynet til brukerne bør man etablere en adresse for henvendelser, bestilling av reiser og eventuelt klager på transport uavhengig av om det gjelder skoleskyss, transport av funksjonshemmede eller syketransport. Dette begrunnes også ut fra hensyn til en best mulig samordning, og mest mulig rasjonelle og rimelige transporttjenester for det offentlige.
Det påpekes at de som er ansvarlige for transportordningene gjennom retningslinjer må forplikte seg til å benytte et slikt felles kontor og det må stilles midler til disposisjon til drift av kontoret.
Fylkesutvalget understreker forøvrig i høringsuttalelsen at Vest-Agder fylkeskommune mener det er det beste for brukerne og økonomisk mest rasjonelt for samfunnet at fylkeskommunen beholder ansvaret for transport av funksjonshemmede. Brukernes reisebehov er lokalt og regionalt og det er bare fylkeskommunen som kan foreta en nødvendig tilpasning av tilbudet til den enkeltes behov.

av Torkelsen, Jan, publisert 1. november 2005 | Skriv ut siden