Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til finansiering av prosjektet ”Likestilling i kommunene på Sørlandet”. Vest-Agder fylkeskommunes andel er på 245.000 kroner. Det er en forutsetning for tildelingen at det ytes en tilsvarende støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.  Agderrådet behandlet søknaden om tilskudd i september og bevilget da 200.000 kroner til prosjektet. Fylkesutvalget valgte fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap) som fylkeskommunens deltaker i prosjektets styringsgruppe.

Prosjektet er en oppfølging av forskningsprosjektet ”Likestilling og arbeidsliv på Agder” som nå er inne i en avsluttende fase. Prosjektet har gitt generell kunnskap rundt forhold som hemmer og fremmer kvinners yrkesdeltakelse. Som en oppfølging ønsker Agderforskning å starte opp et prosjekt i januar 2006 hvor en bruker denne kunnskapen i konkrete likestillingsaktiviteter i utvalgte pilotkommuner på Agder.

Agderforskning vil etablere samarbeid med fire pilotkommuner på Agder for målrettet likestillingsarbeid og prosessevaluering av dette arbeidet. Agderforskning skal bidra med forsknings-, utviklings- og evalueringserfaring på feltet inn i underprosjektene De som arbeider i prosjektet skal både bidra med kunnskapsgrunnlag og være aktive deltakere i prosessene som igangsettes.

Likestillingsarbeidet skal være av avgjørende verdi og nytte for de utvalgte pilotkommunene, og skal samtidig rapporteres på en måte som gjør arbeidet lett tilgjengelig for andre private og offentlige aktører som ønsker å fokusere på likestilling.

Agderfylkenes gjentatte bunnplassering på Statistisk Sentralbyrås likestillingsindeks og arbeidet i prosjektet ”Likestilling og arbeidsliv” viser at det er et stort behov for fokus på og arbeid rettet mot likestilling i kommunene på Agder. Fylkeskommunen som regional utvikingaktør er med å ta tak i utfordringen.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden