- Flere folkevalgte i foretakenes styrer vil gi nærmere kontakt mellom befolkningen og de som fatter viktige beslutninger om spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Regjeringen har sagt at et flertall av foretakenes styremedlemmer skal oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte. Tilpasning vil først skje i styrene i de fem regionale helseforetakene, deretter i styrene i helseforetakene - Allerede i begynnelsen av neste uke vil jeg sende brev til fylkeskommunene der de blir invitert til å foreslå kandidater blant folkevalgte på kommune- og fylkesnivå til styrene i regionale helseforetak, sier Brustad.

Forslagsopplegget vil bli etablert innenfor foretaksmodellen og de ansvarsrammer som gjelder for spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at det fortsatt er Helse- og omsorgsdepartementet som utnevner regionale helseforetakstyrer gjennom foretaksmøte, i egenskap av å være eier av regionale helseforetak. For styrene i helseforetakene er det regionale helseforetak som utnevner styrer for underliggende helseforetak.
- Styrene har en svært sentral rolle i foretaksmodellen, og sammensetning av styrer er viktig. Jeg har full tillit til sittende styrer og forutsetter at styrene tar ansvar så lenge de sitter i posisjon, sier Brustad.
For styrene i regionale helseforetak legges det opp til ny sammensetning i foretaksmøter i januar 2006. Fylkeskommunenes forslag vil bli vurdert helhetlig og i forhold til øvrige kompetansebehov som skal dekkes. Styrene i foretakene vil bli satt sammen med syv eieroppnevnte styremedlemmer, hvorav fire foreslått av folkevalgte og tre ordinært eieroppnevnte styremedlemmer. I tillegg inngår ansatterepresentanter som velges gjennom en egen valgordning. To Regionale helseforetakstyrer vil bli utvidet med ytterligere ett medlem foreslått av folkevalgte for å kunne favne fem fylker i regionen. Det gjelder Helse Sør og Helse Øst.
For helseforetakene lokalt legges det opp til at endring i styrer vil skje fra og med 1. mai 2006. Regionale helseforetak vil stå for sammensetning og utnevning av HF-styrene. Her jobber departementet videre med en konkretisering av et formålstjenlig opplegg. Dette vil bli formidlet regionale helseforetak gjennom foretaksmøtene i januar.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. november 2005 | Skriv ut siden