Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at et forprosjekt kalt ”E-Sørlandet – fra fiber til innhold” skal følges opp av et hovedprosjekt med tittel. ”E- Sørlandet”. Prosjektet har som visjon at Sørlandet skal fremstå som et forbilde for gode strukturer og løsninger innenfor IKT, og gjennom dette støtte opp under næringsutvikling og vekst i regionen. Fylkesutvalget bevilget et tilskudd på 50.000 kroner til hovedprosjektet. Videre besluttet fylkesutvalget at udisponerte midler fra forprosjektet ”E-Sørlandet – fra fiber til innhold”- totalt 300.000 kroner - kan overføres til hovedprosjektet.
 

Agder-fylkene har gjennom flere år hatt sterk fokus på bredbånd og anvendelse av IKT. Agder som IKT-region har vært nevnt i flere sammenhenger. Samarbeidsprosjektet Det Digitale Ditriktsagder har gjennom sine resultater vakt regional og nasjonal interesse, og fylkeskommunenes innsats er positivt omtalt.

Fylkeskommunene på Agder tok i vår initiativ til et ”Forprosjekt- E-Sørlandet, fra fiber til innhold.” Fylkesutvalgene bevilget midler til forprosjektet og det ble etablert en styringsgruppe. Denne godkjente i oktober sluttrapporten for forprosjektet og kom med en anbefaling av en videreføring av satsningen i regi av et hovedprosjekt ”E-Sørlandet”.

Etter styringsgruppens vurdering, vil det være naturlig for E-Sørlandet å fokusere på følgende områder:

· Infrastruktur/ tilrettelegging

· Organisatoriske utfordringer

· Profilering av landsdelen.

Det legges opp til følgende målsettinger:

· Alle deler av Sørlandet skal ha et bredbåndstilbud som er blant de beste i landet

· Innholdsutvikling skal stimuleres gjennom god tilgang til markedet

· Utdanningsinstitusjonene skal være blant de beste når det gjelder forskning og utdanning innenfor IKT.

Satsingen vil kreve et aktivt samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og utdanning og forskning. Fylkeskommunene skal som prosjekteiere fylle sin rolle ved å fremstå som samfunnsbygger, tilrettelegger og katalysator.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden