Den nye regjeringen varsler i sitt forslag til statsbudsjett at den er opptatt av å øke verdiskapingen på grunnlag av regionale fortrinn og styrke det lokale og regionale utviklingsarbeidet.  Regjeringen foreslår derfor å øke handlingsrommet ved å bevilge 30 millioner kroner mer enn Bondevik-regjeringen over budsjettposten fylkeskommunene får til å drive regional utvikling. Av disse millionene tilfaller 2,16 Vest-Agder fylkeskommune som da får en samlet pott på 16,39 millioner kroner til regional utvikling neste år. I år har fylkeskommunen hatt 12,45 millioner kroner til dette formålet.

Kommunale næringsfond

Regjeringen mener at kommunale næringsfond er viktige virkemidler for å styrke kommunenes muligheter til å drive lokalt næringsutviklingsarbeid. Regjeringen foreslår derfor å sette av 100 mill. kroner for 2006 til en gjeninnføring av kommunale næringsfond i alle deler av det distriktspolitiske virkeområdet. Beløpet inngår som en del av skjønnstildelingen til fylkeskommunene.
Direkte bedriftsrettede tiltak gjennom Innovasjon Norge

Regjeringen er svært opptatt av å legge til rette for næringsutvikling og nyskaping. Regjeringen ser det derfor som viktig å øke støtten til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge, herunder investeringstilskudd og etablererstipend. Både bevilgningene til investeringstilskudd, bedriftsutviklingstilskudd og etablererstipend har gått kraftig ned de siste årene, og det er stor etterspørsel etter ordningene. Regjeringen ønsker særlig å prioritere tiltak som kommer kvinner og ungdom til gode.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. november 2005 | Skriv ut siden