Et enstemmig fylkesutvalg besluttet i dag at det skal utarbeides en egen energiplan for Vest-Agder.  Utvalget ga fylkesrådmann Tine Sundtoft fullmakt til å disponere inntil 350.000 kroner av fylkeskommunens regionalutviklingsmidler for neste år til prosjektet. Det er i flere sammenhenger påpekt behov fra politisk side på å få utarbeidet en energiplan for fylket for å bedre beslutningsgrunnlaget i saker som berører energisituasjonen.  Senest ble dette tatt opp i en sak vedrørende søknad om vindmøller på Lista. Aust-Agder fylkeskommune vil bli kontaktet med sikte på å utarbeide en felles plan dersom dette anses hensiktsmessig.
 

Formålet med en energiplan er knyttet til ”føre-var” prinsippet og fordi energisituasjonen bør langtidsplanlegges. Energiplanen vil bidra til å få bedre kunnskap og sikkerhet knyttet til de løpende beslutninger som fylkeskommunen fatter vedrørende energi.

Fylkesutvalget opprettet en politisk styringsgruppe for planen bestående av: fylkesordfører Thore Westermoen (Krf), Irene M. Haugaa (H) og Erik Müller (SV)

Det skal også opprettes en faglig referansegruppe med næringseksjonen og stedsutviklingsseksjonen i fylkeskommunen, Agder Energi og representanter fra to til tre kommuner. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å opprette denne gruppen.

Foreløpig er målsettingen at man i løpet av 2006 skal ha en skisse til energiplan klar til behandling i fylkestinget. Deretter vil det bli gjennomført en høringsrunde.

av admin, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden