Venstrerepresentanten Dag Vige ga i sist formannskapsmøte i Kristiansand uttrykk for at fusjonsprosessen mellom Agder-fylkene nå synes lagt på is. Han oppfattet at det nå går mot en trenivåmodell, med et sterkt svekket fylkesmannsembete. På den bakgrunn reiste han spørsmål til ordfører Jan Oddvar Skisland om Kristiansand bør nullstille sine synspunkter i forhandlingsresultatet med fordeling av funksjoner som tidligere er ført mellom de to fylkeskommunene. Ordføreren svarte at han anser forhandlingsresultatet som annullert.

 

Kristiansandsordføreren var i fjor sommer med å fremforhandle en pakkeløsning om lokalisering og fordeling av arbeidsplassene i fylkeskommunene og en del regionale statsetater mellom Kristiansand og Arendal. Sammen med fylkesordførerne og ordføreren i Arendal ble det oppnådd enighet om et forslag om at administrasjonen for den sammenslåtte fylkeskommunen og et par regionale statsetater skulle legges til Arendal. Til gjengjeld skulle Kristiansand få fylkesmannsembetet pluss ytterligere et par regionale statsetater, som imidlertid til sammen har færre arbeidsplasser enn de som ble planlagt lagt til Arendal.
Sammenslåingsprosessen for de to Agder-fylkene er nå stoppet opp. Den nye regjeringen har varslet at den i april neste år vil fremme en melding til Stortinget om en regionreform. Det legges opp til at reformen skal ende opp med at landet får nye sterke, folkevalgte regioner fra 1. januar 2010.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. november 2005 | Skriv ut siden