Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Aust-Agder fylkeskommune, NHO Agder og  Sørlandets kompetansefond bidratt til finansiering av forskningsprosjektet ’Likestilling og arbeidsliv på Agder’. Agderforskning har gjennomført prosjektet, som har hatt som problemstilling å finne ut hvorfor kvinner på Agder har en relativt svak tilknytning til arbeidslivet, og muligheter og begrensninger for en styrking av denne tilknytningen. Arbeidet i prosjektet har resultert i generell kunnskap rundt forhold som hemmer og fremmer kvinners yrkesdeltakelse.Som forlengelse av prosjektet ønsker Agderforskning, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner  å starte opp et prosjekt i januar 2006 hvor en bruker den genererte kunnskapen i konkrete likestillingsaktiviteter i utvalgte pilotkommuner på Agder.

Agderrådet har bevilget kr. 200.000.- til prosjektet og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har saken til behandling i respektive fylkesutvalg 29. november.
Likestillingsarbeidet skal være av avgjørende verdi og nytte for de utvalgte pilotkommunene, og skal samtidig rapporteres på en måte som gjør arbeidet lett tilgjengelig for andre private og offentlige aktører som ønsker å fokusere likestilling i plan og i praksis.
Arbeidet i prosjektet Likestilling og arbeidsliv – både kartleggingsdelen og den kvalitative intervjudelen - viser et stort behov for fokus på og arbeid rettet mot likestilling i kommunene på Agder.
Det vil bli etablert et samarbeid med 4 pilotkommuner på Agder for målrettet likestillingsarbeid og prosessevaluering av dette arbeidet. Et sentralt suksesskriterium er å finne samarbeidskommuner som kan føle eierskap til prosjektet – med private og offentlige aktører med tilstrekkelig motivasjon og vilje til å fokusere og arbeide med likestilling..
Det er sentralt å knytte seg opp til både lokalt næringsliv, lokal kommunal forvaltning og den kommunale politiske organisasjon, og alle disse vil representeres i de lokale prosjektgruppene. Slik vil en kunne arbeide med likestilling på mange ulike plan og områder; i nærings- og arbeidsliv, i politisk liv og i forhold til de velferdstjenestene befolkningen i de ulike kommunene mottar.
Det er ønskelig at kommunene på Agder melder sin interesse til å delta i prosjektet innen januar 2006. De mest aktuelle pilotkommunene er de som scorer lavt på likestillingsindeksen og som har interne krefter som er motiverte for en likestillingsinnsats.
Kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune er Ann Jørgensen tlf. 38 07 45 23

av Torkelsen, Jan, publisert 28. november 2005 | Skriv ut siden