Ung-Input var et av tiltakene fylkestinget ønsket å prioritere innenfor satsningsområdet ”unges medvirkning i planprosessene i kommunene” da tinget i oktober 2004 behandlet planområdet ”barn og ung” i fylkesplanen for Vest-Agder. Ung-Input er utarbeidet til administrasjon og politikere i kommunene. Ideen har vært å lage et verktøy som kan brukes av alle som har ansvar for planlegging og beslutningsprosesser i ulike deler av kommunal virksomhet.
Verktøyet gjør det lettere å systematisk involvere barn og unge i kommunal planlegging. Ung-Input kan brukes av saksbehandlere, lærere, prosjektledere og andre i stillinger det er nyttig, nødvendig og lovpålagt, eller fornuftig å involvere barn og unge i det arbeidet en utfører som ansatt i kommunen.
Politikere vil kunne ha nytte av å kjenne verktøyet – for å kunne stille gode spørsmål om hvordan kommunen har sikret involvering av barn og unge i saker som angår dem, men også selv for å kunne bidra i høringer der barn og unge involveres.
Ung-Input har vært prøvd ut i de tre pilotkommunene: Lindesnes, Kristiansand og Kvinesdal. Erfaringer fra arbeidsprosesser i pilotkommunene er lagt til grunn ved utforming av verktøyet:
-Lindesnes, med tema fysikk planlegging
-Kristiansand, med tema skoleutvikling
-Kvinesdal, med tema tilhørighet og identitet
Ung-Input består av et verktøyhefte og tre rapporter fra pilotkommunene. Det innholder visuelle og kreative metoder for kartlegging, ideuthenting og framtidsplanlegging samt forslag på hvordan en konkret kan bruke metodene på aktuelle temaer. Det kan blant annet brukes på tema innefor skoleutvikling, oppvekstmiljø i kommunen, kultur og fritid, nærmiljøutvikling, unges engasjement og mulighet for innflytelse, identitet og psykisk helse.
Verktøyet kan brukes for å kartlegge og bevisstgjøre hvordan virkeligheten er, sett fra barn og unge, få fram deres erfaringer, ideer og ønsker for framtiden– og for å legge til rette for at de kan gi innspill eller ta egne beslutninger i utforming av tiltak eller aktiviteter.
Verktøyet legger opp til å inkludere mange barn og unge i alderen 10 – 18 år. Det kan være hele skoleklasser, alle på en fritidsklubb, et helt fotballag, eller for eksempel unge i en bestemt aldersgruppe i et nærmiljø.

av admin, publisert 23. november 2005 | Skriv ut siden