Stortinget vedtok i 2002 Listerpakken til 1,624 milliarder kroner. Nå tyder foreløpige signaler på at det kan bli overskridelser på i underkant av 200 millioner kroner. Stortinget besluttet at pakken må opp til ny vurdering dersom det blir kostnadsoverskridelser. – Det må klareres løsninger for hvordan den økonomiske utfordringen kan takles. Det må partene i vegprosjektet -  Lister-kommunene, Vest-Agder fylkeskommune og Staten - finne frem til i felleskap, sier samferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune.

Bakgrunnen for overskridelsene er dårlig fjell på en tunnelstrekning på riksveg 43 mellom Bukkestein og Aunevik, nye kostnadsberegninger på å utvide og bygge en strekning på riksvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal og manglende inndekning for plassering av Skråveien i Farsund. Statens Vegvesen holder for tiden på med å utarbeide en sak hvor det redegjøres i detalj for enkelthetene i prosjektet.
-Av medieoppslag de siste dagene kan en få inntrykk av at jeg - og derigjennom Vest-Agder fylkeskommune – vil forlenge bompengeperioden for å finansiere overskridelsene. Det er konklusjon mediene selv har trukket uten at det er belegg for det i hva jeg har uttalt om saken, sier samferdselssjef Leif Storsve. -Jeg har uttrykt at alle parter er enige om at vegprosjektet skal gjennomføres etter planene. Den enigheten ligger fast. Vi må imidlertid i fellesskap ordne opp i finansieringsutfordringen som nå er kommet. Når alle vil ha gjennomført Listerpakken som planlagt er det ikke aktuelt å kutte på delprosjektene som er avtalt. Da må det skaffes tilleggsfinansiering.
-Jeg ser fire alternative løsninger for å dekke tilleggskostnadene. En løsning er at Staten øker sine rammer til riksveier i Vest-Agder. En annen er å få til en omprioritering av midler som er bevilget til riksveier i fylket. Det kan også ses på om partene i prosjektet må øke sine bidrag til prosjektet i forhold til en avtalt fordelingsnøkkel. Videre kan en vurdere å hente mer gjennom bompenger. Hvorvidt en velger å satse på en løsning eller en kombinasjon av flere må partene ta stilling til når de får saken til behandling, sier Leif Storsve. Han opplyser at det blir tatt initiativ til et møte mellom partene i Listerpakken så snart det praktisk lar seg gjøre.

av Torkelsen, Jan, publisert 2. november 2005 | Skriv ut siden