1315

Hovedutvalget mener prosjektet faller inn under Miljøverndepartementets verdiskapningsprogram på kulturminneområdet. Dermed vil hovedutvalget at det skal søkes om tilskudd til prosjektet fra departementet.
Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter er under planlegging og utvikling. Man er kommet til at det er behov for en egen prosjektleder for å få fram de planer man ønsker for utviklingen. Det er lagt opp til en tidsperiode på tre år for dette. Det ligger i konseptet at man ser for seg utvikling og tilrettelegging underveis. Vest-Agder fylkeskommune vil delta i flere sammenhenger både innenfor næring og reiseliv og kulturminner.
I en stortingsmelding fra Miljøverndepartementet med tittel ”Leve med kulturminner” er det lagt inn et verdiskapningsprogram på kulturminneområdet og departementet har invitert fylkeskommunene til å komme med søknader knyttet til dette. I meldingen står det:
Regjeringen vil etablere et verdiskapningsprogram på kulturminneområdet for å:
- Bidra til at kulturminner og kulturmiljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn og næringsliv.
- Utvikle modeller for samarbeid mellom eiere, rettighetshavere, næringslivet, offentlige aktører, museer og frivillige organisasjoner.
- Spre kunnskap om hvordan bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer fremmer næringsutvikling og styrker lokalsamfunn og regioner.
- Klargjøre hvilke forutsetninger som må være til stede og avdekke eventuelle flaskehalser som må fjernes, for å fremme verdiskapning.
Fylkeskommunen mener prosjektet kvalifiserer til dette. Det anses som naturlig å søke et tilskudd fra Miljøverndepartementet på nivå med det Hægebostad kommune og fylkeskommunen til sammen legger inn i prosjektet, det vil si 1,2 millioner kroner.

av admin, publisert 23. november 2005 | Skriv ut siden