Skisseprosjektet for Tangen videregående skole skal baseres på en arealramme på 17 300 kvadratmeter tilpasset 940 elevplasser. Bruttoinvesteringskostnadene, fratrukket salgsinntekter, beregnes til 535,7 millioner kroner. Dette er den byggløsningen hovedutvalg for kultur og utdanning, med unntak av Frp,s to representanter, anbefaler at fylkestinget skal godkjenne 13. desember. Fylkestinget besluttet tidligere i høst at den nye videregående skolen i Kristiansand skal lokaliseres til vestre bredd av Otra i Tangenområdet. Skolen vil bli bygd på tomter som fylkeskommunen allerede eier og på en del av tomten til firmaet T.O Slettebøe AS som fylkeskommunen kjøper.

 

Den nye skolen er nå dimensjonert for 940 elever, mot tidligere 1000. Dette elevantallet er fremkommet på bakgrunn av en endrer skolestrukturen i Kristiansandsregionen noe og gjennom at en har justert i forhold til prognoser for elevvekst i regionen. Det kan etableres 45 elevplasser på medie- og kommunikasjonsfag ved Vennesla videregående skole og 15 elevplasser på design- og håndverksfag ved Søgne videregående skole. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til å benytte elevplasser ved Møglestu videregående skole i Lillesand.
Antall elevplasser for byggfagene er satt til 285. Det er stor usikkerhet knyttet til fremdrift av å oppruste eller oppføre nytt bygg for byggfagene på Lumber. Kostnadene ved denne løsningen er betydelig høyere enn den reduksjonen en vil oppnå ved å trekke byggfagene ut av skolebygget på Tangen.

av admin, publisert 30. november 2005 | Skriv ut siden